,

Utsatt moms for omtvistede krav fra 1.1.2023

Forfattere er advokatene John Olav Auran og Alf Johan Knag.

Hittil har regelen for tidfesting av merverdiavgift vært at beløpet skal oppgis i skattemeldingen for merverdiavgift i den terminen dokumentasjon blir sendt ut, jf. merverdiavgiftsloven § 15-9 (1) (fakturaprinsippet). Kravet består selv om fakturaen er omtvistet og kravet ikke blir betalt. Prinsippet har medført at næringsdrivende har hatt store utfordringer å innbetale moms til Staten før de har fått betalt fakturaen.

Stortinget har bedt Finansministeren om å følge opp og finne en løsning. Finansdepartement sendte den 21. desember ut informasjon om at det innføres en ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Nye regler

Det innføres fra nyttår en ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift. I forslaget til statsbudsjett for 2023 er det redegjort nærmere om at det innføres en ny bestemmelse i Merverdiavgiftsforskriften. Den nye Merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3 vil lyde slik:

  • 15-9-3. Omtvistede krav – tilvirkningskontrakter

Beløp som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter og hvor det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget, skal oppgis i skattemeldingen for den termin kravet er avklart eller betalt. Dette gjelder ikke dersom det foreligger interessefellesskap som nevnt i merverdiavgiftsloven § 4-4 mellom debitor og kreditor. 

Vi skal nedenfor se nærmere på sentrale vilkår i bestemmelsen om hva som ligger i begrepet tilvirkningskontrakt og hva som ligger i begrepet omtvistede krav. 

Tilvirkningskontrakter

Forslaget innebærer at utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav avgrenses til krav om følger av tilvirkningskontrakter. I høringsnotatet uttales det at tilvirkningskontrakter omfatter noe mer enn bare kjøp av en ferdigprodusert vare eller tjeneste, og at tilvirkeren skal «utvikle, prosjektere eller tilvirke et konkret formuesgode» for bestilleren.

Begrepet tilvirkningskontrakt er derimot ikke definert verken i lovtekst eller forarbeider. Utover dette er også rettskildene begrenset angående hva som omfattes av begrepet. Dette kan medføre at det oppstår uenighet mellom involverte parter om en kontrakt skal anses som en tilvirkningskontrakt eller ikke. Dette kan være særlig problematisk da en slik uenighet kan medføre at tidfestingen av utgående merverdiavgift utsettes, samtidig som det blir gjort fradrag for inngående merverdiavgift.

I høringsnotatet avgrenses utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav til tilvirkningskontrakter, da det ikke kan avgrenses til spesifikke områder, som bygge- og anleggsvirksomhet. Dette har sammenheng med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Forslaget om utsatt tidfesting vil derfor gjelde alle tilvirkningskontrakter, uavhengig av bransje.

Tilvirkningskontrakter skal gjelde noe mere enn bare kjøp av en ferdigprodusert vare eller tjeneste. Den som er forpliktet til å levere etter kontrakten (tilvirkeren) skal utvikle, prosjektere eller tilvirke et konkret formuesobjekt for bestilleren. Til støtte for vurderingen vises det til skattelovens begrep om tilvirkningskontrakter. Departementet oppfatter at det vesentlige av kontraktene innenfor bygge- og anleggsvirksomheten vil omfattes, men at det må avgrenses mot kontrakter uten fastpriselement og rene tjenesteoppdrag.

Departementet legger videre til grunn at de fleste kontrakter hvor det påligger «en hoppeplikt» vil omfattes.

Når er et krav omtvistet?

I høringsnotatet uttales det at et krav ikke i seg selv anses omtvistet dersom det ikke blir betalt av debitor innen forfallsfrist. Manglende betaling kan skyldtes et ønske om å ikke betale eller manglende betalingsevne. Det er derfor oppstilt et krav om at det etter en objektiv vurdering må foreligge rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget. Dette skal ikke forstås som et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt, men heller som en avgrensing mot grunnløse innsigelser.

At det skal foretas en objektiv vurdering, innebærer ifølge departement at det må oppstilles krav om at det objektivt sett må være rimelig tvil om kravets berettigelse. I den vurderingen må subjektive forhold hos debitor holdes utenfor i vurderingen om det foreligger rimelig tvil.

Ordningen må videre avgrenses mot nærstående parter.

Når skal mva rapporteres

Hvis kravet oppfyller vilkårene om at det skal være en tilvirkningskontrakt og vilkåret om at det er et omtvistet krav, så kan leverandøren utsette innbetaling av merverdiavgiftsbeløpet frem til tvisten er avklart eller kravet er betalt. Utsettelse av innbetaling av merverdiavgiftskravet vil medføre at oppdragsgiver først kan føre inngående merverdiavgift til fradrag når tvisten er avklart eller kravet er betalt.

Reglene skal gjelde fra 1.1.2023

Finansdepartementet legger opp til at reglene skal ha virkning fra 1. januar 2023. Forslaget vil medføre at de næringsdrivende som får omtvistede krav etter 1. januar får en likviditetsfordel ved at de slipper å innbetale merverdiavgift som er omtvistet, mens de som allerede har fakturert og rapportert moms ikke kan endre tidligere momsoppgaver selv om kravet først blir omtvistet i 2023.