,

TEK 17 trer i kraft 1. juli 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener endringene i TEK 17 vil føre til at det blir enklere og billigere å bygge bolig. På Lovdata er de viktigste endringene oppsummert slik:

«Det er varslet flere preaksepterte ytelser. For snuareal for rullestoler er det foreslått snurektangel på minimum 1,3 meter x 1,8 meter som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,5 meter i tilgjengelige boenheter. For studentboliger er det foreslått krav om snusirkel med diameter på minimum 1,3 meter. I tillegg er det foreslått nye preaksepterte ytelser i kapittel 11 om sikkerhet ved brann. Dette gjelder blant annet for bygninger der det installeres automatisk slokkeanlegg.

De viktigste definisjonene er nå samlet i ny § 1-3. Disse er i TEK10 definert i § 8-1, § 8-4, § 12-2 og § 12-4.

Kravene til dokumentasjon er tydeliggjort i kapittel 2. Paragrafene i kapittelet er endret og omstrukturert slik at de samsvarer bedre med fasene i et byggeprosjekt og begrepet verifikasjon er gjennomgående endret til dokumentasjon.

Kravet til parkering i TEK10 § 8-9 er kun delvis videreført i TEK17 § 8-8. Begrunnelsen for dette er at det er mer hensiktsmessig at dette overlates til lokale tilpasninger i planer.

Der det ikke er fare for oppstuving (trengsel), kan dør i rømningsvei nå slå mot rømningsretningen, jf. § 11-14.

Krav om innvendig bod fjernes. Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. § 12-10 første ledd. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m2 BRA for boenheter inntil 50 m2 BRA, jf. § 12-10 annet ledd. For boenheter større enn 50 m2 BRA videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m2 BRA. Studentboliger er unntatt kravet om innvendig bod, jf. § 1-2 sjette ledd bokstav b.

Krav til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes, jf. § 8-5 – § 8-9, § 12-6 og § 12-16. For strekninger på inntil 5 meter kan stigning nå være maksimalt 1:12, mens stigningen ellers ikke skal være brattere enn 1:15.

Kravene om tilgjengelige balkonger, terrasser og uteplasser lempes. Kravet om trinnfri adkomst til disse i tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming for boenheter gjelder nå kun på boenhetens inngangsplan, jf. § 12-11 tredje ledd.

Maksimal betjeningshøyde for betjeningspanel, vinduer, innkast for avfallssystem og minimum 1/10 av garderobene økes fra 1,1 meter til 1,2 meter, jf. § 12-8, § 12-12, § 12-13 og § 12-18.

Begrepet håndlist er endret til håndløper. Som alternativ til kravet om dobbel håndløper (håndløper i to høyder) for hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet, kan kravet nå oppfylles med én håndløper med overkant 0,8 meter, jf. § 12-14. Dette gjelder også for ramper, jf. § 12-16.

Radonkravet gjelder ikke lenger for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold, jf. § 13-5. Dette medfører at blant annet garasjer og ubetjente lager ikke lenger trenger radonsperre.

Kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes. Dagslyskravet opprettholdes, men kan nå oppnås ved bruk av f.eks. glassvegg, glassfasade, glassbyggesten og liknende, jf. § 13-7.

Krav om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom fjernes. Dette åpner for at blant annet veggsluk kan benyttes, jf. § 13-15.»

Se hele forskriften her.