, ,

Slipper unna med ulovlig bygging

Kapittelet om ulovlighetsoppfølgning i den nye plan- og bygningsloven gir kommunene nye redskaper i saker om ulovlige byggetiltak. Det viser seg imidlertid at kommunene vegrer seg for å ta i bruk de nye sanksjonsbestemmelsene om overtredelsesgebyr og tvangsgjennomføring av tiltak. Fylkesmannen i Hordaland mener at kommunene er for slappe.

Da den nye loven trådte i kraft sommeren 2010 ble det innført skjerpede bestemmelser for at kommunene skal kunne håndheve den. Først og fremst ble det innført en bestemmelse om overtredelsesgebyrer. Slikt gebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt overtrer lovens bestemmelser, og var ment som en kontant reaksjon på ulovligheter. I tillegg gir den nye loven kommunene adgang til å foreta retting av ulovlige tiltak for eiers regning.

En undersøkelse foretatt av Bergens Tidende viser at kommunene i svært liten grad har tatt i bruk virkemidlene. Bergen kommune har kun effektuert ett overtredelsesgebyr så langt, mens Oslo og Trondheim enda ikke har ilagt noen slike gebyrer. Ingen av byene har benyttet seg av muligheten til tvangsgjennomføring. I stedet sverger kommunene til de tradisjonelle sanksjonene som pålegg om retting, dagmulkt og stoppordre.

Det er ventet en økt bruk av de skjerpede sanksjonsbestemmelsene i 2012. De største kommunene har dessuten signalisert at de ønsker å utvikle en samkjørt praksis. I mellomtiden er det mange som slipper unna med ulovlig bygging – til frustrasjon for andre.