, , ,

Reklamasjon og foreldelse – uavhengige regelsett

Reklamasjonsbestemmelsene

Vi har både en relativ og absolutte reklamasjonsfrister. Avhengig av regelsett vil den absolutte reklamasjonsfristen kunne varierer fra 2 – 3 – 5 år fra overtakelse/levering. Den relative reklamasjonsfristen har fellestrekk med tilleggsfristen i foreldelsesloven i det at den løper fra man ”har eller burde ha oppdaget” mangelen. Reklamasjon er kreditors melding til debitor (den misligholdende part) om misligholdet, om at misligholdet vil bli påberopt, eller om at det vil bli gjort gjeldende et spesifikt misligholdskrav. Etter reklamasjon vil det gjerne være ytterligere korrespondanse mellom partene. I denne perioden, men også ved reklamasjonen er det viktig å huske på reglene om foreldelse.

 

Foreldelsesreglene

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år, etter foreldelseslovens § 2. Denne fristen begynner normalt å løpe ved overtakelse / levering og vil derfor føre til at kravet kan være foreldet før utløpet av en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år, eksempelvis i NS 8407 punkt. 42 2 2 og NS 8405 punkt 36.7.

Eksempelvis kan et bygg være levert med mangel. Etter to år oppdager byggherren mangelen og reklamerer umiddelbart. I perioden etter forhandles det om mangelen i over ett år uten at byggherren går til rettslige skritt. I et slikt tilfelle kan kravet da være tapt grunnet foreldelse, det er gått mer enn tre år siden overtakelsen, som er utgangspunktet for fristen.

Foreldelsesloven har imidlertid en tilleggsfrist som kan komme til anvendelse ved såkalte «skjulte mangler». Denne løper fra man «fikk eller burde skaffet seg kunnskap» om mangelen, iht. foreldelsesloven § 10. Dersom byggherren, som i eksempelet over fikk kunnskap om mangelen to år etter overtakelse vil han imidlertid ikke få forlenget frist ved tilleggsfristen ettersom man er innenfor den generelle treårsfristen. Dersom byggherren i stedet oppdager mangelen etter 2,5 år vil derimot tilleggsfristen komme til anvendelse. Her vil imidlertid reklamasjonsreglene kunne spille inn, ved at kravet kan være tapt dersom det er reklamert for sent enten i forhold til en relativ eller absolutt reklamasjonsfrist.

 

Det er svært viktig å ha i bakhodet at foreldelsesreglene og reglene om reklamasjon er uavhengige regelsett til tross for enkelte likheter, eksempelvis med tanke på relativ reklamasjonsfrist / tilleggsfrist. Begge regelsett må derfor hensyntas ved vurderingen av en mangel.