Rapport viser at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av uavhengig kontroll

Rapporten er gjennomført som et grunnlag for å vurdere om uavhengig kontroll har effekt og om kontrollen gjennomføres på et forsvarlig nivå. Rapporten gir grunnlag for evaluering og justering av regelverket, og for videre brukerrettede undersøkelser.

Det er gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer av kontrollforetak og kommuner om effekten av uavhengig kontroll.

Undersøkelsen viser at et flertall av foretakene mener uavhengig kontroll fungerer etter intensjonen og at uavhengig kontroll fører til bedre byggkvalitet.

Både spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene avdekker at det eksisterer ulik praksis for gjennomføringen av uavhengig kontroll. Spesielt gjelder dette hvilke krav som stilles til dokumentasjon, og at foretak innenfor tiltaksklasse 1 ofte har manglende rutiner for kvalitetssikring.

 

Rapporten kan leses her.