,

Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?

logo, Standard Online AS
Standard Norge har sendt på høring en komitérapport med tittelen “Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg – Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?”

 Rapporten inneholder en vurdering av de juridiske konsekvensene av BIM («BygningsInformasjonsModellering»), samspill (evt. partnering) og OPS (Offentlig-Privat Samarbeid).

Komiteen, under ledelse av prof. Knut Kaasen, har konkludert med at den ikke anbefaler at det lages generelle standardkontrakter for «alle typer» samspillsprosjekter og OPS-prosjekter, ettersom disse kontraktsformene favner over svært ulike prosjekter og ønskede gjennomføringsmodeller. Komiteen foreslår i stedet at det utarbeides «standardiserte kontraktselementer – til forskjell fra komplette standardkontrakter» til bruk i slike prosjekter. I tillegg foreslår komiteen at Standard Norge tar initiativ til utarbeidelse av sjekklister for samspillskontrakter og OPS-kontrakter.

Imidlertid åpner komiteen for at det bør utarbeides standardkontrakter for nærmere angitte typer av slike prosjekter. Det er herunder nevnt bl.a. OPS-prosjekter for mindre bygg i kommunal/statlig regi.

Når det gjelder BIM ser komiteen ikke behov for å gjennomføre en egen delrevisjon av eksisterende standardkontrakter nå, men avvente dette til en senere totalrevisjon. Komiteen anbefaler imidlertid at det tas initiativ til å utarbeide ytelsesbeskrivelser og/eller en generell veileder om bruk av BIM.

Høringsbrevet og rapporten kan leses her. Høringsfristen er fredag 21. juni 2013.