,

Nye krav til energimerking av yrkesbygg

Fra 1. juli 2010 blir energiattest obligatorisk for alle som skal leie ut yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha en gyldig energiattest, uavhengig av om bygget leies ut, selges eller benyttes på andre måter. Det er byggets eier som er ansvarlig for at energiattest oppnås innen fristens utløp.

Bakgrunn
De nye kravene springer ut av energieffektiviseringsforskriften som trådte i kraft den 1. januar i år. Formålet med ordningen er blant annet å øke bevisstheten rundt energibruk. Et annet formål er å stimulere til energieffektiviserende utbedringer.

Ulike krav til ulike bygg
Yrkesbygg mellom 50 og 1000m2 må energimerkes ved salg eller utleie. Det er byggets eier som er ansvarlig for at energimerkingen foretas. Energiattesten skal fremvises til kjøpere og leietagere. Større yrkesbygg, det vil si bygg over 1000 m2 skal til enhver tid ha en gyldig energiattest uavhengig av om bygget leies ut, selges eller benyttes på andre måter. For yrkesbygg over 1000 m2, er det også et krav at energiattesten plasseres synlig for bygningens brukere. Nyoppførte yrkesbygg må energimerkes før bygningen får ferdigattest.
Yrkesbygg under 50 m2 omfattes ikke av ordningen. Unntak gjelder også for industrianlegg og verksteder der energibruken er avhengig av prosesser som foregår i bygningen og driftsbygninger i landbruket. Forskriften inneholder også unntak for enkelte eldre bygninger, vernede bygninger og museumsbygg.

Hvem kan foreta energimerking av yrkesbygg?
Ykesbygg skal energimerkes av en ekspert. Eksperter kan være takstmenn, rådgivende ingeniører og andre som dekker kompetansekravene oppstilt i forskriften. For energimerking av yrkesbygg kreves det at eksperten har bygningsteknisk og energifaglig kompetanse på ingeniørnivå og minimum tre års praksis med energivurdering av bygninger med tekniske anlegg.

Energiattestens innhold og varighet
Energiattesten vil inneholde en energikarakter. Karakterskalaen som benyttes er A (beste karakter) til G (dårligste karakter). Karakteren skal gi uttrykk for bygningen ved normalt energiforbruk. Om brukerne bruker mer energi enn nødvendig skal i prinsippet ikke være relevant for karakterfastsettelsen. Det er forventet at nye bygninger som tilfredsstiller gjeldende byggeforskrifter vil oppnå karakteren C. Karakterene A og B vil trolig være forbehold bygninger som tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene. Eldre bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens, vil som oftest oppnå karakterer fra D til G.

Attesten vil videre inneholde forslag til tiltak som kan bidra til å bedre bygningens energistandard.

Frister for å skaffe energiattest
Fra 1. juli 2010 er det merkeplikt for alle nyoppførte yrkesbygg og for alle yrkesbygg som skal selges eller leies ut. For yrkesbygg over 1000 m2 skal energimerking foretas senest to år etter at forskriften er trådt i kraft. En energiattest er gyldig i 10 år. Attesten kan oppdateres når som helst. Det vil si at man alltid står fritt til å forsøke å oppnå ny attest med høyere energikarakter etter å ha foretatt energieffektiviserende tiltak.