Nye anskaffelsesregler – viktige endringer i forsyningssektoren

Stat, fylkeskommuner og kommuner må under dagens regulering kunngjøre alle anskaffelser med verdi over 500 000 kroner – også når de gjør innkjøp til forsyningsaktiviteter. Etter nyttår vil grensene være 3,5 millioner kroner for vare- og tjenestekontrakter, og 44 millioner kroner for bygge- og anleggsanskaffelser. Endringen vil antakelig innebære at langt færre kontrakter lyses ut, og at leverandørene som konkurrerer om de mindre kontraktene må tilpasse sitt markedsarbeid.

Bestemmelsene i forsyningsforskriften er gjennomgående mer fleksible enn reglene i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), og prosedyrereglene er ikke like omfattende og detaljerte. Det gjelder blant annet ingen hovedregel om at anbudskonkurranser må benyttes, og ved innkjøp til forsyningsaktiviteter vil virksomhetene derfor alltid stå fritt til å bruke konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog.

Forsyningsforskriften anno 2017 ligner riktignok mer på forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) enn tidligere versjoner har gjort. Dette er delvis fordi reglene i den nye FOA er mer fleksible enn tidligere, særlig når det gjelder muligheten til å bruke prosedyrer med forhandling. Men også fordi en rekke regler fra FOA er inntatt i forsyningsforskriften. En del nye begrensninger er også innført, f.eks. at rammeavtaler som hovedregel ikke kan vare lengre enn 8 år.

Utover stat, fylkeskommuner og kommuner gjelder forsyningsforskriften som før for andre oppdragsgivere. Det er også klargjort at virksomheter som utøver forsyningsaktiviteter på grunnlag av en enerett eller særrett, ikke omfattes av forskriften hvis rettigheten er tildelt etter en prosedyre som sikrer tilstrekkelig gjennomsiktighet og er basert på objektive kriterier. Forskriftens vedlegg 1 inneholder en liste over prosedyrer som oppfyller dette vilkåret, herunder tildelinger gjort i samsvar med anskaffelsesreglene, tillatelser etter oljedirektivet, postdirektivet, tillatelser til å drive naturgassfasiliteter, kraftverk, og tjenestekontrakter for offentlig persontransport (buss, sporvogn, tog og t-bane).

Her finner du den nye forskriften.