Ny standard = større trygghet ved boligkjøp?

15. mai lanseres en ny Norsk Standard, NS 3600, som angir krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte.

I følge standard.no er NS 3600 utarbeidet for å angi krav til hva en teknisk tilstandsanalyse skal inneholde ved omsetning av bolig. Målet med standarden er å bidra til en enhetlig analyse og en tilstandsrapport som blir en god informasjonsbærer mellom kjøper og selger. Dette vil presumptivt redusere konfliktnivået ved omsetning og gi kjøper en større visshet om boligens kvaliteter og mangler, i tillegg til hvilke tiltak som må forventes og hva det vil koste å utbedre disse.

Standardens krav er basert på

  • NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk – Krav og gjennomføring
  • NOU 2009:06 Tilstandsrapport ved salg av bolig
  • Tekniske krav til bolig angitt i lover og forskrifter
  • Beste praksis på området.

Svein Bjørberg i Multiconsult, som har ledet arbeidet med utviklingen av standarden, anbefaler at standarden gjøres obligatorisk ved eierskifte av boliger. Han peker dessuten på at:

«Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til denne standarden og med aktører med tilfredsstillende kompetanse vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for begge parter. Standarden vil synliggjøre behov for eventuelle tiltak ved boligen av teknisk art og være mer presis og informativ enn dagens praksis har vært».

Hvorvidt standarden blir et så viktig verktøy for bl.a. forbrukere, bygningssakkyndige/takstmenn, rådgivere osv., som komiteen håper på, gjenstår å se. Imidlertid kan det allerede nå pekes på ett moment som vil kunne få betydning for mange boligeiere.

Standarden opererer nemlig med tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er feilfritt, mens 3 betyr alvorlige feil som krever strakstiltak. Og her er det av stor betydning om du har dokumentasjon på arbeid som er foretatt. Dersom du f.eks. har pusset opp og oppgradert badet ditt betydelig,  men mangler papirer som viser hva som er gjort, vil det splitter nye badet ditt ved taksering automatisk få graden 2 i stedet for toppkarakter. I følge Roy Malmo Nilsen i Anticimex, er dette som slakt å regne for et bad som kanskje har kostet flere hundretusen kroner. Han fremhever at det må fremgå en beskrivelse av materialer og hva som er gjort. I tillegg skal det helst finnes bilder av fremgangsmåten.

Vårt tips er derfor enkelt: ta vare på dokumentasjon om boligen, herunder alle papirer som viser hva som er foretatt av arbeid på boligen.

Mer informasjon om lanseringen av den nye standarden finner du her.