Ny standard om totalentreprise

Nå har vi endelig fått et innblikk i hva den nye og moderne avtalen som regulere totalentrepriser, vil innebære for entreprenører.

Etter at standarden for utførelsesentrepriser, NS 3430, ble avløst av NS 8405 i 2004, har vi ventet lenge på tilsvarende oppgradering og modernisering av avtaleverket for totalentrepriser. Nå er utkastet til NS 8407 ute på høring. Høringsfristen er 1. mars. Både utkastet og alle høringsuttalelser er tilgjengelige på www.standard.no.

Det er også utarbeidet utkast til blanketter for avtaleinngåelse og for partenes sikkerhetsstillelse. Det er foreløpig ikke utarbeidet tilsvarende avtaler for totalunderentrepriser. Komiteen uttaler imidlertid at også dette vil bli gjort, og at begge avtalesett forutsettes å bli vedtatt samtidig. Vi må anta at innholdet i avtalen for underentreprenører vil stort sett avspeile NS 8407 slik tilfellet er for utførelsesavtalene 8405 og 8415.   

For undertegnede var det overraskende at selve systematikken i utastet avviker så mye fra NS 8405. Selv om ulikheten i ansvarsområdene i en totalentreprise og ren utførelsesentreprise tilsier ulike avtaler, kunne oppbyggingen vært mer enhetlig slik at like tema behandles samme sted i de to avtalene. Dette hadde gjort det enklere for brukerne  i det praktiske liv. Alle entreprenører har oppdrag med begge avtaletyper. En mer standardisert systematikk hadde derfor vært å foretrekke. 

Komiteen foreslår at det innledningsvis tas inn en ”Protokoll” etter mønster fra offshorekontraktene. Hensikten er i følge komiteen å øke partenes lojalitet til standarden. De ønsker at partene i mindre grad skal gjøre avvik i avtaleteksten.

Protokollen gir bl.a. partene råd om hva som bør foreligge før inngåelse av avtale, når det gjelder tiltransport av prosjekterende, bruk av referanseobjekt, ved avvikende plassering av risiko for forhold ved grunnen, og når det gjelder forholdet til bustadoppføringsloven der det senere skal inngås avtale med forbruker (typisk ved bygging av leilighetskompleks). Poenget er at partene skal få best mulig faktisk grunnlag. På den måten skal rettigheter og forpliktelser bli ”riktigere” fordelt i forhold til de faktiske forhold i byggeprosjektet.  Selv om anbefalingene ikke er sanksjonert med konsekvenser, vil de få betydning når det oppstår tvist. Domstolene vil nok legge vekt på om disse anbefalinger er fulgt og årsaken til at grunnlaget for avtalen var dårligere enn forutsatt i standarden. Rådene synes velmente og praktiske, og jeg vil anta at dette vil bidra til å utvikle i riktig retning i framtiden.

Utkastet har også mange nye bestemmelser. Dels suppleres og presiseres dagens avtaleverk, og dels gis nye bestemmelser på områder som tidligere ikke har vært avtaleregulert. Særlig viktig synes presisering og justering av forhold vedrørende ansvar for avvikende forhold i grunnen å kunne få stor betydning. Det samme gjelder bestemmelsen om ansvar for allerede utført prosjektering, og tiltransport av prosjekterende .

NS 8407 forutsettes vedtatt i løpet av våren. Det betyr at avtaler som skal inngås til høsten bør bygge på denne standard. Det er derfor viktig at entreprenørene vet hva de har i vente, og særlig hvilke forutsetninger som bør foreligge før avtale inngås. Det siste er også veldig viktig for byggherresiden å være kjent med. For konsulenter som nå jobber med prosjekter som skal legges ut for anbud til høsten, bør særlig komiteens anbefalinger i ”protokollen”  tas hensyn til i planleggingen.

Jeg ser fram til å høre brukernes synspunkter på det nye avtaleverket når dette skal bli grundig presentert på kursene NESO skal holde nå i vår.