, , ,

Ny Høyesterettsdom kan føre til intensivert vedlikehold av avløpsnettet

Høyesterett har i en ny dom slått fast at norske kommuner har ansvaret for vannskader som oppstår som følge av dårlig vedlikeholdt ledningsnett. Kostnadene som oppstår ved slike skader kan ikke lempes over på de private huseierne. Dommen er naturligvis først og fremst gledelig for huseierne, men innebærer kanskje også at det vil blir flere oppdrag for ingeniører og entreprenører fremover.

Saken sto mellom Gjensidige Forsikring som er Alta kommunes forsikringsselskap og If Skadeforsikring som er forsikringsselskapet til den private part som hadde fått vannskade i sitt hus. Gjennom dommen ble det slått fast at Gjensidige må betale de kostnader If Skadeforsikring  har hatt i forbindelse med skaden.

På bakgrunn av dommen må det antas at kommunene vil måtte prioritere vedlikeholdet sterkere, særlig de med gamle og dårlige nett.

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) har de siste årene gitt ut publikasjonen State of the nation som inneholder en overordnet tilstandsrapport for norske offentlige bygg og anlegg. I rapportene er det fremmet kraftige advarsler om store vedlikeholdsetterslep, og det er gitt en tilstandskarakter for ulike området. I kategorien avløpsanlegg ble det satt tilstandskarakter 2 (på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er beste karakter).

Vil den nye Høyesterettsdommen bidra til økt prioritering av va-vedlikehold i norske kommuner?