,

Ny dom: Avdragsbetaling foreldes dag for dag

Høyesterett har lagt til grunn at avdragsbetaling i entrepriseforhold foreldes suksessivt etter hvert som retten til å kreve betaling oppstår.

Høyesterett har avsagt en ny dom (12.11.2013) vedrørende foreldelse i entrepriseforhold. Spørsmålet i saken var om krav på vederlag var foreldet i den grad det hadde gått mer enn tre år fra entreprenøren krevde eller kunne ha krevd avdrag i form av såkalt fremdriftsbetaling, til foreldelsesfristen ble avbrutt.

Nærmere om dommen:

Foreldelsesloven § 3 nr. 1 fastsetter at foreldelsesfristen regnes fra den dag fordringshaveren (her: entreprenøren) tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. I henhold til punkt 28.1 i NS 8405, som gjaldt for kontrakten, har entreprenøren rett til å kreve avdrag etter hvert som arbeidet blir utført, likevel slik at avdragsfaktura ikke kan sendes oftere enn hver måned.

Flertallet (tre av fem) kom til at det i prinsippet skjedde en foreldelse dag for dag, bare avbrutt av en «karenstid» på en måned fra den dag avdragsfaktura faktisk ble sendt. Flertallet innså at det kunne by på praktiske fordeler med en foreldelsesfrist med utgangspunkt i sluttoppgjøret også for det som hadde vært, eller kunne ha vært, krevd i avdragsbetaling tidligere i prosessen. Imidlertid mente flertallet at dette ikke kunne være avgjørende siden foreldelsesloven § 3 nr. 1 er en utpreget objektiv regel, hvilket nødvendigvis kan innebære visse urimelige utslag.

Betaling av avdragskravet etter punkt 28.1 tredje ledd innebærer som kjent ingen godkjenning av grunnlaget for kravet fra byggherrens side. Flertallet mente likevel at heller ikke dette kunne være til hinder for at foreldelsesfristen allerede løper fra forfall for avdragskravet.

Mindretallet hadde en litt mer praktisk tilnærming til problemstillingen. De to dommerne mente at foreldelsesfristen for krav på fremdriftsbetaling måtte ta utgangspunkt i sluttoppgjøret.

Hva betyr dommen?

For deg som er entreprenør innebærer dommen at dersom du sender en avdragsfaktura med dato 12.11.2013, starter foreldelsesfristen å løpe én måned etter dette tidspunktet, altså 12.12.2013. Videre innebærer det at ditt krav foreldes tre år senere; 12.12.2016. Det har således ingen betydning at overtakelse finner sted på et langt senere tidspunkt, om det så er i 2018.

Høyesterett legger til grunn at utgangspunktet er at foreldelse skjer etter hvert som arbeidet utføres (dag for dag), men som redegjort for ovenfor har standardkontraktene en bestemmelse om at avdragsfaktura ikke skal sendes oftere enn hver måned. Derfor starter foreldelsesfristen i eksempelet over å løpe 12.12.2013, og ikke 12.11.2013.

Dommen illustrerer hvor viktig det er å overholde frister, særlig i entreprisekontrakter som kan vare i flere år. Det er lett å tenke at det er greiest å «samle alt på slutten», men denne dommen viser at dette skal man vokte seg for.

Dommen i sin helhet kan leses her.