,

Nå kan utløpte tilbud gjenopplives – nye regler om vedståelsesfrist

I forbindelse med den nylig gjennomførte revisjon av anskaffelsesregelverkets sanksjonsregler, ble det også foretatt endringer av reglene om vedståelsesfrist. Vedståelsesfrist er den tiden tilbyderen er forpliktet til å vedstå seg tilbudet, med andre ord vil ikke tilbyderen lengre være bundet av tilbudet når fristen har løpt ut.

Tidligere har det vært lagt til grunn at et tilbud ikke lenger kan betraktes som et gyldig dersom vedståelsesfristen først har løpt ut. Dette gjaldt også i tilfeller hvor tilbyderen eksplisitt opprettholdt sitt opprinelige tilbud. I tilfeller hvor oppdragsgivere har inngått kontrakt basert på et utløpt tilbud, har KOFA lagt til grunn at det er begått en ulovlig direkteanskaffelse.

Gjennom endringen som trådte i kraft den 1. juli 2012 har oppdragsgiverne nå fått adgang til å forespørre tilbyderne om å forlenge fristen også etter at fristen er løpt ut. En betingelse for at en slik ”gjenoppliving” kan finne sted er at fristforlengelsen skjer innen rimelig tid etter at fristen løp ut. En annen betingelse for å kunne forespørre leverandørene om å forlenge vedståelsesfristen eller fastholde tilbudene etter fristens utløp, er at dette ikke fører til en vesentlig endring av grunnlaget for konkurransen.

En eventuell forespørsel om forlengelse av fristen må gis til samtlige leverandører som ikke har blitt avvistJf. hhv. forskriftens §§ 11-10 eller 11-11 og §§ 20-12 eller 20-13.  eller fått sitt tilbud forkastet

Det gjelder ingen formkrav til hvordan fristforlengelse skal skje. Det innebærer at en muntlig bekreftelse i utgangspunktet er tilstrekkelig. Ut fra bevishensyn anbefales det imidlertid at fristforlengelser foretas skriftlig, og at eventuelle muntlige fristforlengelser følges opp med en skriftlig bekreftelse.