Motregning av fordringer

 I visse tilfeller kan oppgjør av fordringer skje gjennom tvungen motregning. I dette ligger at en skyldner kan oppfylle sin forpliktelse ved å vise til et tilsvarende eller større pengekrav hun selv har mot samme fordringshaver, uavhengig av om fordringshaveren samtykker til slik motregning. For at man skal kunne foreta tvungen motregning må en visse vilkår være oppfylt, men er vilkårene oppfylt kan motregning være en effektiv oppgjørsform.  

Tvungen motregning

 

Prinsippet om avtalefrihet tilsier at kontraktsparter har full adgang til å avtale oppgjør gjennom motregning. Avtalt motregning omtaltes gjerne som frivillig motregning. Man har imidlertid også en viss rett til å gjennomføre tvungen motregning. En motregningserklæring kommer da i stedet for betaling med penger. Ved en slik ekstraordinær betaling avregnes motregnerens «motkrav» mot den annen part i dennes «hovedkrav» mot motregneren. Virkningen er i første rekke at riktig betaling av hovedkravet er gjennomført, forutsatt at de nærmere vilkårene for tvungen motregning er oppfylt. 

Bakgrunnen for adgangen til tvungen motregning 

 

Læren om tvungen motregning utenfor konkurstilfellene er ikke lovfestet, men bygger på lovregler og rettspraksis som forutsetter en slik adgang. At læren i dag er gjeldende rett er ikke omtvistet. En sentral begrunnelse for motregningsretten er at den innebærer en forenklet betaling av krav som uansett skal gjøres opp, dessuten kan motregningsadgang virke kredittskapende i næringsforhold.

Generelle vilkår for tvungen motregning 

For at tvungen motregning skal kunne foretas er det tre hovedvilkår som må være oppfylt. For det første må kravene som skal motregnes må være likeartede (komputable). Dersom Per skylder Kari 100 USD, kan ikke Kari motregne med et krav på 100 NOK. Kravet skyldes at det er lite naturlig å tillate tvungen avregning når ytelsene ikke går ut på det samme. For det andre må hovedkrav og motkrav bestå mellom de samme parter, mao gjelder det et krav om gjensidighet. For det tredje stilles det krav til fordringenes oppgjørsmodenhet, det vil si at motkravet motregneren har må være forfalt og videre at frigjøringstidspunktet for hovedkravet hun ensidig velger å oppfylle med et slikt oppgjør, er kommet. Mht. tidspunkt kan altså tvungen motregning bare gjennomføres innenfor de avtalte eller forutsatte føringer i de to atskilte pengeforpliktelsene. 

Unntak – enkelte fordringer kan ikke gjøres opp gjennom motregning 

Enkelte fordringer kan ikke gjøre opp gjennom motregning. Noen sentrale eksempler er arbeidsmiljølovens forbud mot trekk i lønn eller feriepenger og finansavtaleloven som gir bankkunders vern mot motregning i innestående på konto og midler for betalingsoppdrag.

Det gjelder andre vilkår ved motregning i konkurstilfellene

 

I en konkurssituasjon er det en rekke andre hensyn som gjør seg gjeldende. På den ene side vil motregningsrett ved konkurs representerer et betydelig dekningsprivilegium i forhold til øvrige kreditorer. På den annen side vil betydningen av å kunne motregne være enda sterkere for den som sitter med et motkrav. Vi gjør oppmerksom på at vilkårene for å motregne i en konkurssituasjon avviker fra vilkårene som er fremstilt i denne artikkel, da fremstillingen ovenfor gjelder motregning overfor en solvent fordringshaver. 

* * * * * 

Artikkel også publisert i bladet Næringsbygg 2008/2009.