Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

I norsk rett har vi et generelt prinsipp om lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Prinsippet er ulovfestet og gjelder i alle kontraktsforhold. De nærmere forpliktelser som prinsippet medfører, avhenger av ulike forhold som for eksempel kontraktsforholdet art og partenes forutsetninger. Prinsippet kan ha imidlertid ha vidtrekkende konsekvenser og man må være oppmerksom på at også man ved å inngå en kontrakt, påtar seg flere forpliktelser enn de som eksplisitt kommer til uttrykk i kontrakten.
Lojalitetspliktens varighet
Prinsippet gjelder i alle faser av et kontraktsforhold. Plikten oppstår allerede før en kontrakt er inngått, dette kalles et prekontraktuelt ansvar. I dette ligger blant annet en plikt til å opptre rederlig og lojalt ved kontraktsinngåelsen, herunder kan prinsippet medføre en viss veiledningsplikt allerede ved kontraktsutformingen. Det prekontraktuelle ansvar medfører også at man kan sitte igjen med forpliktelser etter et mislykket kontraheringsforsøk.

Lojalitetsplikten gjelder naturlig nok i kontraktsperioden, men vedvarer også etter at kontraktsytelsene er levert. Ansvaret i denne siste fasen blir gjerne omtalt som et postkontraktuelt ansvar. Et illustrerende eksempel på en slik etterfølgende forpliktelse kan være at man uavhengig av kontraktens formuleringer kan ha en forpliktelse til å ikke misbruke opplysninger man har mottatt om sin kontraktsmotpart gjennom kontraktsforholdet.
Prinsippets kjerne
Kjernen i prinsippet er et krav om aktsom og lojal opptreden. I dette ligger det at partene ikke ensidig kan hevde sine egne interesser, men i en viss grad må vareta hverandres interesser.

Ved fastsettelsen av grensen mellom illojalitet og legitim ivaretakelse av eigeninteresser, må det tas hensyn til hva som er rimelig å forvente av medkontrahenten.

Prinsippet har generelt mest å si i varige avtaleforhold som forutsetter et særlig tillitsforhold mellom partene. Et annet moment som kan styrke lojalitetsplikten kan være at det er snakk om store verdier. Innholdet i lojalitetsplikten må også tilpasses styrkeforholdet mellom partene, i kontraktsforhold mellom jevnbyrdige profesjonelle parter vil for eksempel veiledningsplikten være en helt annen enn hvor en kyndig profesjonell part kontraherer med en privat part.

Ulike utslag av lojalitetsprinsippet
Lojalitetsprinsippet har betydning i en rekke henseender. For det første vil prinsippet kunne innvirke på tolkningen av en avtale. For det andre vil prinsippet kunne innebære selvstendige forpliktelser for kontraktspartene, for eksempel plikt til å foreta handlinger som ikke er omtalt i kontrakten men som er nødvendige for å ivareta et minimum av kontraktsmotpartens interesser.

Brudd på prinsippet kan også representere et kontraktsbrudd, og kan føre til ugyldighet. Ofte vil kontraktsbrudd gjennom brudd på lojalitetsplikten ledsages av andre kontraktsbrudd, i så
fall vil utgangspunktet være at de ulike kontraktsbrudd kan kumuleres slik at de samlet tas i betraktning ved vurderingen av kontraktsmotpartens mislighold. Lojalitetsplikten står imidlertid på egne ben, og brudd på lojalitetsplikten kan alene være tilstrekkelig til å konstatere kontraktsbrudd.
* * * * *
Artikkel også publisert i bladet Næringsbygg 2008/2009.