,

Konsulentene får svi for anbudsfeil

En stor andel av de offentlige anbudskonkurransene gjennomføres av eksterne konsulentselskaper. Ved å påta seg oppdrag om gjennomføring av konkurranser, påtar konsulentene seg også risikoen for feil som begås. I en ny dom fra Borgarting lagmannsrett ble et rådgivingsfirma dømt til å betale erstatning på nærmere 1 million kroner til sin oppdragsgiver.

Oppdraget gjaldt gjennomføring av anbudskonkurranser om rehabiliteringsarbeider ved studentboliger i Oslo.  Etter forespørsel  ga konsulenten en av tilbyderne forlenget tilbudsfrist.  Entreprenøren som ikke fikk forlenget frist og heller ikke fikk oppdraget, gikk til sak mot samskipnaden med krav om erstatning.

Samskipnaden erkjente at det var begått feil  i konkurransen og inngitt på den bakgrunn forlik med  entreprenøren. Deretter krevde samskipnaden erstatning av rådgivningsfirmaet tilsvarende forliksbeløpet  og i tillegg dekning av egne advokatutgifter. Samskipnaden fikk i det vesentlige medhold både i tingretten og lagmannsretten.

Rådgivingsfirmaet ble dømt til å erstatte hele forliksbeløpet på kr 700 000, og saksomkostninger med nærmere kr 300 000.

Dommen er en viktig påminnelse om at de stadige innskjerpelsene i anskaffelsesregelverket ikke bare rammer oppdragsgiverne, men at også rådgivingsfirmaene får svi ved anbudsfeil.