,

Konkurransetilsynet gikk på ny smell i retten

Frostating lagmannsrett har nå avsagt dom i anbudssamarbeidssaken mot de to entreprenørselskapene Gran & Ekran AS og Grunnarbeid AS. Selskapene ble ilagt store gebyrer av Konkurransetilsynet for ulovlig anbudssamarbeid i forbindelse med Steinkjer kommunes konkurranse om rehabilitering av broer.

Gebyrene som var i millionklassen ble anket til tingretten. Tingretten ga tilsynet fullt medhold og opprettholdt gebyrene.

Lagmannsretten har nå behandlet saken. Lagmannsrettens konklusjon er at entreprenørene samarbeidet ulovlig. Det ble imidlertid lagt til grunn at overtredelsen skjedde ved uaktsomhet. På denne bakgrunn fastsatte lagmannsretten gebyrene til henholdsvis 500 000 og 200 000 kroner. Dette innebærer en reduksjon av gebyrene med hele 90%.

Konkurransetilsynet vurderer nå om dommen skal ankes til Høyesterett.

Konkurransetilsynet har lagt dommen ut på sine hjemmesider.