, ,

Ingen plikt til å opplyse om spøkelser !

En huskjøper på Vinstra anførte at det spøkte i huset han hadde kjøpt. Han ønsket av denne grunn å heve kjøpet og nektet å betale kjøpesummen. Selgeren avviste hevingskravet og gikk til sak for å få utbetalt kjøpesummen. Nord-Gudbrandsdal tingrett har denne uken avsagt dom i den spesielle saken.

Retten konkluderte med at det ikke var sannsynliggjort at eiendommen var beheftet med mangler og uttalte videre at det som utgangspunkt ikke kan være opplysningsplikt om en mulig omstendighet som det ikke er almenn aksept for at kan eksistere i det hele tatt.

I dommen er det uttalt:

«Av hensyn til omsetningslivet bør det etter rettens syn være slik at en mangel ved en fast eiendom bør ha en viss etterprøvbarhet. […] I vår sak kan ikke retten se at påstanden om mystiske hendelser i form av gjenferd etc. oppfyller kriteriene til å være en mangel ved eiendommen.»