, ,

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

Det viser seg ofte i praksis at tilbudte garantier fra entreprenørens utenlandske bankforbindelse, ikke tilfredsstiller kravene som fremgår av byggeblankett B. Dette medfører svekket økonomisk sikkerhet for oppdragsgiver og øker risikoen for tap dersom entreprenøren ikke oppfyller sine kontraktsforpliktelser eller går konkurs.

Det er særlig spørsmål om hvilken type garanti som er stilt fra finansinstitusjonen, omfanget av garantiforpliktelsen, nedtrapping av sikkerhet/ reduksjon av sikkerheten etter overtakelsen samt om garantisten er tilstrekkelig økonomisk solid som er viktig å sjekke. Det kan i tillegg være et godt og ressurssparende poeng å sørge for at tvister etter garantien har verneting i Norge.

For å sikre seg på en enklere måte enn å forholde seg til en utenlands finansieringsinstitusjon, kan man anmode entreprenøren om at hans bankforbindelse utsteder en kontragaranti ovenfor en norsk bank som så vil stille garanti for oppdragsgiver.