Høringsforslag om endringer i regelverket for offentlige anskaffelser

I saker om ulovlige direkte anskaffelser er KOFAs kompetanse i dag begrenset til å uttale som om det har skjedd et brudd på regelverket eller ikke. Formålet med endringsforslaget er å effektivisere håndhevelse av ulovlige direkte anskaffelser. Konkret innebærer forslaget at KOFA gis kompetanse til å ilegge et gebyr som maksimalt kan settes til 15 prosent av anskaffelsens verdi. Høringsbrevet og høringsnotatet kan leses i sin helhet her.