, , ,

Håndtering av koronaviruset for entreprenører

Forfattere: advokatene Åshild Fløisand, Tor André F. Ulsted og Alf Johan Knag

Mulige krav

Bestemmelsene om force majeure gir kun rett til fristforlengelse – ikke vederlagsjustering. Der hindringen skyldes myndighetspålegg kan det reises spørsmål om entreprenøren også vil kunne kreve vederlagsjustering, basert på en anførsel om at uforutsette, offentlige vedtak ofte vil være byggherrens risiko. Standardkontraktene inneholder flere bestemmelser som fastslår at byggherren har risikoen for endringer i lover, forskrifter og offentlige pålegg, men ingen som direkte regulerer koronatiltakene som så langt er iverksatt. Offentlige påbud og forbud er derimot nevnt som eksempler på force majeure i de ovennevnte standardkontraktene. For å være på den sikre siden kan det være hensiktsmessig å varsle om både fristforlengelse og vederlagsjustering, men man bør samtidig være klar over at spørsmålet om rett til vederlagsjustering er tvilsomt. Entreprenørene bør for øvrig være påpasselig med å overholde sin tapsbegrensningsplikt, for eksempel gjennom permitteringer (se nedenfor).

Vilkår og dokumentasjon

Uavhengig av om situasjonen anses som force majeure eller byggherrerisiko, er det et grunnleggende krav at entreprenøren (1) kan påvise at egen og/eller underentreprenørens/-leverandørens fremdrift faktisk blir hindret, (2) at hindringen er utenfor kontroll og (3) at hindringen ikke kan unngås eller overvinnes med rimelige midler. Det er viktig at man kan dokumentere status i prosjektet idet hindringene inntrer og effekten av hindringene frem til man er tilbake til ordinær drift. Bilder og video kan være gode metoder for å sikre dokumentasjon, i tillegg til korrespondanse.

Varsling

Hvis driften i et prosjekt er påvirket av koronaviruset, må det sendes et varsel hvor dette beskrives og danner grunnlag for et nøytralt krav på fristforlengelse og eventuell vederlagsjustering. Etter hvert som nye hindringer inntrer, bør varselet oppdateres, med nye beskrivelser av de nye hindringene. Hvis man foreløpig ikke er påvirket, kan man gjerne sende et generelt varsel om fristforlengelse og vederlagsjustering – men man må da passe på å følge opp varselet etter hvert som faktiske hindringer inntrer.  Senere må man også sende et begrunnet og spesifisert krav, uten ugrunnet opphold etter at grunnlaget for dette foreligger.

Underentreprenører

Varsler fra underentreprenører må videreføres mot byggherren. Men de må også besvares. Her vil det normalt være slik at svarplikten inntrer når det foreligger et spesifisert og begrunnet krav. Men det kan være fornuftig å gi en generell tilbakemelding også til nøytrale varsler, hvor man gir uttrykk for at man ikke er avvisende til at krav på fristforlengelse kan bli aktuelt, men at man vil komme tilbake til dette når spesifisert og begrunnet krav foreligger. Et fremsatt krav om vederlagsjustering kan imøtegås med å vise til at underentreprenørens hindring skyldes en force majeure-situasjon, som hovedentreprenøren i så fall vil påberope seg.

I tilbuds-/kontraktinngåelsesfasen

I bestemmelsene om force majeure fremgår det at entreprenøren ikke kan gjøre gjeldende krav hvis han burde tatt hindringen i betraktning ved kontraktinngåelse. Tilbud som inngis, eller kontrakter som inngås, den nærmeste tiden vil dermed være beheftet med stor risiko hvis det ikke tas forbehold.

I kontrakter mellom private aktører er forbehold i utgangspunktet uproblematisk, men man må passe på at forbeholdene fremgår klart av tilbudet og eventuelt av kontrakten. Ved offentlige anskaffelser er dette annerledes. Her vil forbehold innebære en betydelig risiko for avvisning. I stedet for å ta forbehold, anbefaler vi tilbydere å be oppdragsgiveren gjøre avklaringer i tilbudsfasen og endringer i kontrakten.

Leverandører står ikke fritt til å trekke tilbud tilbake, selv om utviklingen fra tilbudstidspunktet har gjort at tilbudsforutsetningene er helt endret. Også i denne situasjonen kan imidlertid entreprenører ha krav om endringer i kontrakten. Det bør tidlig søkes avklaring av disse forholdene.

I konkurranser som venter på tildeling må det forventes at oppdragsgivere vil forsøke å gjøre tilpasninger i konkurransegrunnlag og kontrakter. I tillegg til nye bestemmelser om risikofordeling på grunn av den uklare situasjonen, kan det forventes strengere kvalifikasjonskrav knyttet til for eksempel økonomi, oppdaterte beredskapsplaner og reserveløsninger. Det kan også forventes tildelingskriterier som er ment å avdekke misligholdsrisiko. Entreprenører bør her være påpasselig med å vurdere risikoen ved endrede bestemmelser, og sikre at nye kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ivaretas.

SANDS koronaberedskap 24/7

Smittesituasjonen medfører utfordrende tider for landets næringsliv. SANDS står til rådighet for din bedrift. Vi har derfor opprettet koronaberedskap som står til rådighet 24/7. Ta kontakt ved behov.