Hæhre og tidligere Mesta-ansatte vant millionsak

Det endte med full frifinnelse i tingretten for alle de saksøkte da Mesta anla en av norgeshistoriens største erstatningssaker i sitt slag. SANDS Advokatfirma DA representerte en av de saksøkte. Les dommen her.

I 2010 saksøkte det statseide selskapet Mesta AS Hæhre Entreprenør, tidligere ansatte og en innleid konsulent for 457 millioner kroner. Saken har sin bakgrunn i at flere sentrale medarbeidere i Mestas tunnelavdeling valgte å slutte i Mesta for å begynne hos konkurrenten Hæhre Entreprenør AS. Oppsigelsene ble ansett som en fiendtlig handling og Mesta satte i gang med en intern granskning som senere førte til anmeldelse til Økokrim av de saksøkte i erstatningssøksmålet. Flere av siktelsene ble henlagt, men Hæhre og en tidligere Mesta ansatt ble ilagt bøter for bruk av bedriftssensitiv informasjon tilhørende Mesta. De nektet å vedta bøtene og det ble tatt ut tiltale. Straffesaken gikk for Oslo tingrett våren 2012 og førte til full frifinnelse.

Selv om straffesaken ble henlagt mot både konsulenten og noen av de tidligere ansatte i Mesta, ble det tatt ut et erstatningssøksmål med krav om erstatning for påstått illojal opptreden. Erstatningssøksmålet var blant de største i sitt slag i Norge og føyde seg inn i en kjede av saker i kjølvannet av at Mesta og Hæhre Entreprenør hadde et tett samarbeid fram til 2008. Saken gikk over 7 uker i Asker og Bærum tingrett i perioden mars – mai 2012. SANDS Advokatfirma DA v/ advokat Ruth Cecilie Rygg Dohrmann representerte den innleide konsulenten som var en sentral rådgiver i Mesta i perioden 2003 – 2009.

Mesta påstod at de saksøkte var med i et bevisst og planlagt spill for å kuppe nøkkelmedarbeidere fra Mestas tunnelavdeling. Blant annet ble konsulenten beskyldt for å ha vært en sentral brikke i et grovt illojalt raid av medarbeidere, og for dette krevde Mesta en erstatning på kroner 300 millioner. I tillegg ble konsulenten saksøkt for rettsstridig tilegnelse og utnyttelse av strategi og styringsdokumenter, og for dette krevde Mesta et vederlag på kroner 7 millioner.

Dommen falt i midten av juni 2012, og alle de saksøkte ble frikjent og tilkjent sakens omkostninger. Tingretten legger til grunn at verken Hæhre eller de øvrige har opptrådt uaktsomt eller illojalt slik Mesta har hevdet. Retten kritiserer også Mesta for å ha fremsatt gale og villedende anklager både i media og i sin anmeldelse til Økokrim. Mesta har bestemt seg for å anke dommen, les mer på bygg.no.