,

Forenkling av byggereglene

Byggesaksprosessene skal effektiviseres, blant annet ved at det ikke lenger vil være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer og mindre tilbygg som er i samsvar med plan og regelverket ellers.

Det skal nå holde med en registrering hos kommunen, såfremt du holder deg innenfor vedtatt plan for området. Det eneste som kreves er at du venter i tre uker etter at fullstendig registrering er mottatt i kommunen, slik at kommunen får anledning til å undersøke om du holder deg til planen.

Dette fremkommer av Kommunal- og regionaldepartementets endringsforslag til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen). I følge høringsbrevet skal forenklingene sikre forutsigbarhet og redusere omfanget av kommunal saksbehandling. Det påpekes dessuten i brevet at forslagene innebærer større tillit til at den enkelte kan ivareta krav i regelverket, og gir dermed også den enkelte større ansvar. Rommet for lokalt skjønn i forhold til krav til tiltak og dokumentasjon søkes begrenset for at like saker skal behandles likt.

Det skal også bli vanskeligere å klage for naboer. Departementet foreslår for det første at det ikke skal være nødvendig med nabovarsling for tiltak som er regulert i detaljregulering. For at flere saker skal kunne behandles innen 3 uker, foreslås det at nabomerknader ikke lenger skal medføre en endring i saksbehandlingstiden.

Departementets forslag innebærer ytterligere begrensninger i klageretten ved at også forhold som er avgjort i tidligere vedtak i byggesaken ikke skal kunne påklages. Departementet foreslår videre at registreringspliktige tiltak ikke skal kunne påklages. I dette ligger at heller ikke kommunens krav om søknad i de tilfeller hvor tiltaket ikke oppfyller vilkårene for å falle inn under registreringsordningen, skal kunne påklages.

De her omtalte endringene er bare noen av departementets forslag. Ønsker du en fullstendig oversikt, finner du høringsnotatet med forslag til lovendringer her.

Høringsfristen er satt til 25. oktober i år.