• Arkitekttegning
, ,

Feil i kartgrunnlaget – hvem betaler?

ArkitekttegningEidsivating lagmannsrett har i en dom fra sommeren 2012 vurdert ansvarsplasseringen der arkitekten hentet inn et kartgrunnlag fra kommunen som viste seg å være feil. Saken gjaldt bygging av Tyin Jotunheim Høyfjellshotell. Spørsmålet var om byggherren kunne velte tapet over på arkitekten.

Eidsivating stadfestet tingrettens dom og frifant arkitekten for erstatningsansvar, selv om arkitekten hadde lagt kommunens kartgrunnlag uprøvet til grunn for prosjekteringen.

– Dette er en dom som skjerper kravet til kunnskap om bransjen og faget fra byggherrer. Etter dette er det enda viktigere å skjerpe de avtaler man inngår med rådgivere og entreprenører og også selv skaffe kunnskap om eget prosjekt, sier Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom til bygg.no.

Arkitektbedriftene mener at dommen innebærer en styrking av Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse AY2010 som uttrykk for bransjepraksis for ansvarsfordelingen ved arkitektoppdrag. Retten henviste til dokumentet, selv om det ikke var del av partenes kontrakt.

Ved inngåelse av prosjekteringskontrakter er det svært viktig å avklare hvem som har risikoen ved feil i prosjekteringsgrunnlaget. Spørsmålet er i liten grad regulert i NS 8401. I den nyere totalentreprisestandarden NS 8407 har ansvarsfordelingen blitt viet langt mer oppmerksomhet, men dette løser ikke nødvendigvis forholdet mellom totalentreprenør og prosjekterende.