Er opplysningsplikten om «Lokale forhold» i NS 3431 videreført i NS 8407?

Et av dagens foredrag på entrepriseseminaret på Holmsbu omhandlet «Risiko for grunnforhold – Før og etter NS 8407». I tidligere gjeldende standard for totalentreprise, NS 3431, het det i punkt 8.1 (1):

«8.1 Lokale forhold
Byggherren skal opplse om lokale forhold som han forstår eller burde forstå vil få betydning for gjennomføringen av totalentreprisen. Han svarer for riktigheten av de opplysninger han gir totalentreprenøren.»

Punktet er ikke videreført i NS 8407. Derimot er det angitt både i overskrifter og i teksten i punkt 23 at bestemmelsen gjelder forhold «ved» grunnen, og altså ikke bare «i» grunnen. Dette kunne medlemmer fra komiteen som har utarbeidet standarden bekrefte at var gjort helt bevisst, og at intensjonen var en videre forståelse enn om det kun hadde stått «i» grunnen.

Imidlertid ble det reist spørsmål om bestemmelsen nå likevel er snevrere i forhold til lokale forhold, ettersom «lokale forhold» muligens kan omfavne mer enn bare «forhold ved grunnen» . Som eksempel ble det nevnt virksomhet på naboeiendom som måtte kunne «få betydning for gjennomføringen av totalentreprisen», jf. den tidligere ordlyden.

Ser vi på totalentreprenørens plikter i NS 8407 punkt 23.1 (3) så heter det likevel følgende:

«Byggherren plikter i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget å opplyse om forhold ved grunnen, byggeområdet og dets omgivelser som han kjente eller måtte kjenne til, og som det var nærliggende å anta at totalentreprenøren hadde interesse av å få.» (min understreking)

Slik jeg ser det vil dette måtte omfatte de samme forhold som lå under «lokale forhold» i den gamle standarden, til tross for at overskriftene kun nevner «forhold ved grunnen».

Et annet poeng er imidlertid at byggherrens opplysningsansvar er lempet ved at det nå kun er forhold han «kjente eller måtte kjenne til» som er omfattet, i motsetning til det tidligere «forstår eller burde forstå».