Ukategorisert


 • Foreslåtte regelendringer for HMS-kort i byggebransjen
  ,

  Foreslåtte regelendringer for HMS-kort i byggebransjen

  Som ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet foreslo Arbeids- og sosialdepartementet nylig regelendringer for ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen. Forslagene, som nå er ute på høring, innebærer en kraftig innstramming i dagens praksis.

  Les mer
 • Byggherres heving av entreprisekontrakter – krav til utforming av hevingsvarsel

  Byggherres heving av entreprisekontrakter – krav til utforming av hevingsvarsel

  En ny dom fra Hålogaland lagmannsrett viser at det er svært viktig at byggherre er nøyaktig ved utforming av skriftlig varsel og skriftlig hevingserklæring. Disse dokumentene vil danne utgangspunktet for en etterfølgende rettslig vurdering for om hevingen er rettmessig.

  Les mer
 • Endringer i plan- og bygningsloven underveis – styrket respekt for lokaldemokratiet

  Endringer i plan- og bygningsloven underveis – styrket respekt for lokaldemokratiet

  Regjeringen har lenge varslet forenklinger i plan- og bygningsloven, og at lokaldemokratiet i større grad må respekteres. Makten til ansiktsløse byråkrater reduseres tilsvarende. I august la regjeringen fram forslag til lovendringer som nå er ute på høring. Dispensasjonsreglene blir forenklet. Det skal også bli enklere å foreta mindre endringer av arealplaner. Om kommunene ikke overholder saksbehandlingsfristene i lov og forskrift skal private parters rettsikkerhet styrkes.

  Les mer
 • Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

  Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

  Denne uken sender Direktoratet for byggkvalitet ut et rapporteringsskjema for tidsavgrenset tilsyn til kommunene.   Bakgrunn for rapporteringen Fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014 har det vært krav om at energibruk og universell utforming skulle inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder. Etter utløpet av 2014 skal kommunene rapportere til direktoratet om gjennomførte tilsyn i perioden. […]

  Les mer
 • Ny skatteattest fra 14. oktober 2014

  Ny skatteattest fra 14. oktober 2014

  I konkurranser om offentlige oppdrag skal oppdragsgiver stille krav om at samtlige norske leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatt.

  Les mer
 • ENTREPRENØRENS RETT TIL Å STANSE ARBEIDENE VED MANGLENDE BETALING
  ,

  ENTREPRENØRENS RETT TIL Å STANSE ARBEIDENE VED MANGLENDE BETALING

  Entreprenørens rett til å stanse arbeidene kan være et effektivt verktøy for å fremtvinge betaling fra byggherren.

  Les mer
 • Kurs i utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406

  Kurs i utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406

  Vi holder todagers kurs for Standard Online om utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er de to sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. Standardene er viktige for forståelsen av kontraktsstrukturen i bygg- og anleggsbransjen. Dato/Sted:      20.og […]

  Les mer
 • Hva må man særlig tenke på ved valg av tildelingskriterier i anbudsprosess?
  ,

  Hva må man særlig tenke på ved valg av tildelingskriterier i anbudsprosess?

  I tildelingsevalueringen avgjøres hvilken tilbyder som vinner konkurransen, basert på hvilket tilbud som er best etter tildelingskriteriene. Hvilke tildelingskriterier oppdragsgiver velger er dermed viktig for å sikre at han får inn tilbud som dekker behovet best mulig og at dette tilbudet vil oppnå høyeste poengsum når tilbudene skal evalueres. Videre må det sikres at tildelingskriteriene […]

  Les mer
 • Plankrav til besvær
  , ,

  Plankrav til besvær

  Utbygging, ombygging og bruk av fast eiendom er regulert gjennom det som kan synes som et intrikat kommunalt regelverk av kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Dette regelverket revideres kontinuerlig og er i stadig endring. Selv om regelverket er forankret i plan- og bygningsloven, har den enkelte kommune en viss frihet i forvaltningen av dette slik at […]

  Les mer
 • Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Revisjonen oppdaterer veiledningen i henhold til gjeldende lovverk, kvalitetssikrer innholdet mot NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, og retter opp feil og misforståelser. Illustrasjoner og eksempler er også forbedret fra tidligere utgaver. Enkelte steder gir den nye utgaven mer utfyllende veiledning enn tidligere utgaver og har også med flere illustrasjoner. Veiledningen følger hovedsakelig samme inndeling […]

  Les mer

Søk