Fagfelt


 • Ansvarlig søker må betale til boligkjøpere i ny høyesterettsdom «Bori III»

  Ansvarlig søker må betale til boligkjøpere i ny høyesterettsdom «Bori III»

  Den 7. februar avsa Høyesterett enda en dom (HR-2020-312-A) om privatrettslig erstatningsansvar ovenfor tredjepersoner ved brudd på plikter som ansvarshavende etter plan- og bygningsloven. Dommen følger opp de mye omtalte dommene «Bori I» (Rt. 2015 s. 276) og «Bori II» (HR-2017-1834-A), men synes å bevege seg i retning av et noe lempeligere skyldkrav.

  Les mer
 • Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

  Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

  I juridisk teori og lagmannsrettspraksis har det over lengre tid vært antatt at byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret kan gå tapt dersom byggherrens innsigelser ikke begrunnes. En fersk avgjørelse fra Høyesterett slår fast at det ikke kan oppstilles et slikt krav om begrunnelse.

  Les mer
 • Spennende rettsutvikling innenfor entrepriserett

  Spennende rettsutvikling innenfor entrepriserett

  De siste årene har det blitt avsagt flere høyesterettsavgjørelser innenfor sentrale entrepriserettslige temaer – og denne utviklingen ser ut til å fortsette også inn i 2020. Allerede ved utgangen av januar 2020 kan det konstateres at man mest sannsynlig kan forvente seg minst ytterligere tre nye høyesterettsdommer om viktige entrepriserettslige spørsmål før vi skriver 2021.

  Les mer
 • Sluttoppgjør i forbrukerentreprise – ingen frist for forbrukerens krav om dagmulkt
  ,

  Sluttoppgjør i forbrukerentreprise – ingen frist for forbrukerens krav om dagmulkt

  Etter bustadoppføringslova § 48 tredje ledd må forbrukeren fremme eventuelle innsigelser mot entreprenørens sluttoppgjør innen én måned. Overholder ikke forbrukeren denne fristen, er konsekvensen at sluttoppgjøret er bindende for forbrukeren. I dom 27. februar 2018 kom Høyesterett til at denne bestemmelsen ikke gjelder for forbrukerens krav om dagmulkt. Dette innebærer at det gjelder andre regler for sluttoppgjør i bustadoppføringslova enn i standardkontraktene for entrepriseoppdrag.

  Les mer
 • Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser
  ,

  Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

  Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp terskelverdiene for offentlige anskaffelser. Justeringen har grunnlag i EU-kommisjonens endringer av EØS-terskelverdiene. Slike endringer skjer annen hvert år med grunnlag i valutakursene.

  Les mer
 • Opsjoner i fast eiendoms- og entrepriseforhold
  ,

  Opsjoner i fast eiendoms- og entrepriseforhold

  Opsjon er et begrep som ofte benyttes i fast eiendoms- og entreprisekontrakter. I artikkelen skal vi se nærmere på hva en opsjon er, og hva som er viktig å huske på når en opsjon skal være en del av kontrakten.

  Les mer
 • Retting av feile priser i tilbud – offentlige anbudskonkurranser
  , ,

  Retting av feile priser i tilbud – offentlige anbudskonkurranser

  Fra årsskifte kom det ny hjemmel for retting av feil i tilbud i anskaffelsesforskriften § 23-5 for anskaffelser over EØS-terskelverdi. Etter de tidligere regler fremgikk det egne regler for retting av åpenbare feil i tilbudene. Disse reglene ble ikke videreført i egne regler i ny forskrift, men ifølge forarbeidene og veilederen til ny § 23-5 om ettersending og avklaringer av opplysninger og dokumentasjon, er det klart at reglene er videreført på samme vilkår, selv om de ikke kommer uttrykkelig frem i ordlyden. Også etter de nye reglene er det derfor anledning til å foreta retting av «åpenbare feil» i tilbudene, dersom det er «utvilsomt» hvordan disse skal rettes slik også etter de gamle reglene.

  Les mer
 • Nåværende kommuneplan må gjelde til en ny er vedtatt

  Nåværende kommuneplan må gjelde til en ny er vedtatt

  Bergen kommune har lagt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA) ut på høring. Inntil ny plan er formelt vedtatt gjelder nåværende KPA. Samtidig skal kommunen i sin behandling av reguleringsplanforslag som nå er til vurdering også vektlegge kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Problemet er bare at gjeldende KPA og KPS i mange tilfeller angir helt ulik arealutnyttelse. Og hva gjelder da?

  Les mer
 • Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

  Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

  EFTA-domstolen gjør det lettere for næringslivet å kreve erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I en rådgivende uttalelse 31. oktober 2017 i sak E-16/16 fastslår domstolen noe som bryter med tidligere praksis i Norge. Det kreves ikke lenger at oppdragsgiver har begått en «vesentlig feil» for at en leverandør som har blitt ulovlig forbigått skal bli tilkjent erstatning for tapt fortjeneste, altså fortjenesten leverandøren ville ha oppnådd under kontrakten.

  Les mer
 • Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

  Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

  Den siste tiden har det vært skrevet mye i media om arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet. I slutten av september ble Team Urbis kåret til vinner av konkurransen om kontrakten, som i følge NRK er verdt omtrent én milliard norske kroner. En av deltakerne i konkurransen, Team G8+, klaget til Statsbygg på resultatet av konkurransen. Statsbygg har avvist klagen, og meldt at man vil forberede kontraktsignering med Team Urbis når karensperioden utløper 7. november.

  Les mer

Søk