Fagartikler


 • Nå blir det enklere og billigere å drive næringsvirksomhet i aksjeselskaps form
  ,

  Nå blir det enklere og billigere å drive næringsvirksomhet i aksjeselskaps form

  I går ble endringer i aksjeloven vedrørende blant annet minstekrav til aksjekapital banket igjennom i Stortinget, med virkning fra 01.01.2012. Endringsloven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De endringene som ble vedtatt nå innebærer bl.a.; Kravet til minste aksjekapital senkes fra 100 000 kroner til 30 000 kroner Innskutt aksjekapital kan benyttes til […]

  Les mer
 • , , ,

  Endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

  Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ble endret med øyeblikkelig virkning 15. november 2011. Forskriften innebærer at oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget skal opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften. Gjennom endringene er det presisert at kravet om lønns- og arbeidsvilkår dreier seg om […]

  Les mer
 • Når bygningsmyndighetene selv bryter reglene
  , , ,

  Når bygningsmyndighetene selv bryter reglene

  Det har vært et uavklart rettslig spørsmål hva som er situasjonen dersom kommunens brudd på saksbehandlingsregler eller materiellrettslige regler fører til at sakens hjemmelssituasjon i mellomtiden endrer karakter. Det kan for eksempel være at en ny reguleringsplan som utelukker bygging er vedtatt mens kommunen ”ruger” på en søknad som skulle vært behandlet tidligere. Et annet […]

  Les mer
 • Hvordan bygge kino?
  ,

  Hvordan bygge kino?

  For en tid tilbake ble vi bedt om å bidra til en håndbok om kinobygging. Resultatet ble en innholdsspekket guide til alle som går med planer om å oppføre bygg med kulturformål. Vår artikkel handlet om organiseringen av selve byggeprosessen gjennom bruk av kontrakter. Artikkelen munnet ut i følgende 10 gode råd til utbyggeren: 1)      […]

  Les mer
 • Nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll
  ,

  Nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll

  Den nye plan- og bygningslovens kap. 24 inneholder regler om krav til uavhengig kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak. Begrepet egenkontroll som selvstendig kontrollform oppheves, og inngår i stedet som krav til ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførendes system til kvalitetssikring og -styring. I dette ligger en plikt om å sikre og dokumentere at plan- […]

  Les mer
 • Ny dom fra Høyesterett – preklusjon basert på ulovfestet lojalitetsprinsipp
  , , ,

  Ny dom fra Høyesterett – preklusjon basert på ulovfestet lojalitetsprinsipp

  Høyesteretts sak HR-2011-160-A gjelder spørsmålet om en prosjekteringsgruppes krav på tilleggsvederlag ved pålagt endringsarbeid var prekludert (falt bort) som følge av manglende varsling. Kontrakten var basert på NS 8401. Systemet i NS 8401 er slik at hvis den prosjekterende først har blitt pålagt et tilleggsarbeid, så har han også krav på justering av honoraret, jf. […]

  Les mer
 • ,

  Farlig å forhandle

  Høyesterett kom i vår til at revisorselskapet Ernst & Young AS hadde bundet seg til å inngå avtale om leie av forretningslokaler selv om det ikke var inngått noen skriftlig kontrakt, og revisorene mente de hadde tatt et såkalt signeringsforbehold. Den som forhandlet avtalen hadde ikke fullmakt til å inngå den, men Høysterett kom til at […]

  Les mer
 • En mer brukervennlig bygningslov (?)

  En mer brukervennlig bygningslov (?)

  En kort beskrivelse av enkelte av endringene i byggesaksdelen til plan- og bygningsloven, som ble vedtatt i 2009.

  Les mer
 • Nyttig å vite om nye byggesaksregler

  Nyttig å vite om nye byggesaksregler

  Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2010. Reglene innfører krav om radonsperre og understreker kommunens plikt til å følge opp ulovligheter. Fra dette tidspunkt skjerpes også søknadsplikten for nye tiltak, og det stilles utvidede krav til utformingen av baderom i boenheter, publikumsbygg og arbeidsbygg.

  Les mer
 • Byggherrens rett til å nekte å overta tiltaket

  Byggherrens rett til å nekte å overta tiltaket

  Byggherren skal som utgangspunkt overta kontraktsarbeidet gjennom en overtakelsesforretning etter innkallelse fra entreprenøren. Dersom byggherren skal ha kontraktsmessig rett til å nekte overtakelse, og dermed unnlate å utføre egne kontraktsforpliktelser, må kvalitative mangler med entreprenørens levering kunne påvises. Det forutsettes her at partene har inngått en entreprisekontrakt i henhold til standardene NS 8405, NS 3430, […]

  Les mer

Søk