• I retten

Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett

Den 27.6.2011 avsa Borgarting lagmannsrett dom som gjaldt det økonomiske oppgjøret mellom tre selskaper ved etableringen av et eget mobilnett for jernbanen i Norge. Alle tre selskapene hadde anket selvstendig over tingrettens dom. For lagmannsretten besto tvisten av et syttitalls krav med et samlet beløp på ca 150 MNOK. Saken reiste i hovedsak spørsmål om tolking av de inngåtte kontrakter, bl a om varselfrist, søksmålsfrist, krav til dokumentasjon og dagmulkt. Et sentralt spørsmål var også om forsinkelse skyldtes forhold som byggherren eller entreprenøren hadde risikoen for, herunder krav om kompensasjon for forsering. Dommen er ikke rettskraftig.