SANDS


 • Ny dom fra Høyesterett – Plunder-og-heft-kostnader må inkluderes i varsel om defensiv forsering

  Ny dom fra Høyesterett – Plunder-og-heft-kostnader må inkluderes i varsel om defensiv forsering

  Den 24. mars 2023 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt krav til varsling om forsering. Spørsmålet var om entreprenøren, ved varsling av hva forseringen antas å ville koste, også må hensynta estimerte plunder-og-heft-kostnader. Under dissens 3-2, kom Høyesterett til at plunder-og-heft-kostnadene må inkluderes i entreprenørens estimat. Bakgrunn Etter entreprisestandardene kan entreprenøren velge å […]

  Les mer
 • Hva bør med i en utbyggingsavtale?

  Hva bør med i en utbyggingsavtale?

  I dette innlegget vil vi nevne noen sentrale temaer som utbyggere bør ha et bevisst forhold til når utbyggingsavtaler utformes. Dette er på ingen måte en uttømmende liste, men vi håper at den kan gi utbyggere noen påminnelser til forhandlingene.

  Les mer
 • Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.
  , , ,

  Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.

  Miljøverndepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endring av plan- og bygningsloven. Ett av endringsforslagene går ut på at kommunen skal ha adgang til å sette gjennomføringsfristen for private reguleringsforslag til 10 år – mot dagens frist på fem år. I tillegg inneholder høringsforslaget ytterligere tre typer av endringer i plan- og bygningsloven. […]

  Les mer
 • En mer brukervennlig bygningslov (?)

  En mer brukervennlig bygningslov (?)

  En kort beskrivelse av enkelte av endringene i byggesaksdelen til plan- og bygningsloven, som ble vedtatt i 2009.

  Les mer
 • Nyttig å vite om nye byggesaksregler

  Nyttig å vite om nye byggesaksregler

  Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2010. Reglene innfører krav om radonsperre og understreker kommunens plikt til å følge opp ulovligheter. Fra dette tidspunkt skjerpes også søknadsplikten for nye tiltak, og det stilles utvidede krav til utformingen av baderom i boenheter, publikumsbygg og arbeidsbygg.

  Les mer
 • Byggherrens rett til å nekte å overta tiltaket

  Byggherrens rett til å nekte å overta tiltaket

  Byggherren skal som utgangspunkt overta kontraktsarbeidet gjennom en overtakelsesforretning etter innkallelse fra entreprenøren. Dersom byggherren skal ha kontraktsmessig rett til å nekte overtakelse, og dermed unnlate å utføre egne kontraktsforpliktelser, må kvalitative mangler med entreprenørens levering kunne påvises. Det forutsettes her at partene har inngått en entreprisekontrakt i henhold til standardene NS 8405, NS 3430, […]

  Les mer

Søk