Åshild Fløisand


 • , ,

  Entreprenørens rettigheter ved forsinkelser som følge av KOFA-klage

  I følge Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) må det som hovedregel være byggherrens risiko dersom en delentreprenør må vente på å komme i gang som følge av brudd på reglene for offentlige anskaffelser, KOFA-klage og ny anbudsrunde for en tilgrensende entreprise som følge av det.

  Les mer
 • Ny dom om kravet til saklig grunn for avlysning av konkurranse
  ,

  Ny dom om kravet til saklig grunn for avlysning av konkurranse

  I en ny dom fra Eidsivating lagmannsrett er det slått fast at en feil fra en offentlig oppdragsgivers side bare vil være grunn til avlysning av konkurransen dersom det er sannsynliggjort at feilen, som en nærliggende mulighet, kan ha hatt betydning konkurransens utfall.

  Les mer
 • ,

  KOFA-avgjørelse om klagefrist

  I KOFAs sak 2011/103 slo KOFA fast at klagefristen i klagenemndforskriftens § 6 også gjelder i konkurranser som blir avlyst. Saken relaterte seg til Os kommunes konkurranse om bygging av ny brannstasjon. Konkurranse ble kunngjort to ganger, men begge konkurransene ble avlyst. Den første med begrunnelsen at det ikke var grunnlag for å sammenligne tilbudene […]

  Les mer
 • ,

  Fagseminar – offentlige anskaffelser

  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har gleden av å invitere til nytt fagseminar i Bergen onsdag den 21. september 2011. Program: 11.45:  Registrering og servering av kaffe 12.00: Håndtering av feil i offentlige anskaffelsesprosesser Vi ser nærmere på hvordan oppdragsgiver skal og bør gå frem dersom det er begått feil i en offentlig anskaffelsesprosess. Vi går gjennom […]

  Les mer
 • ,

  Nye krav til energimerking av yrkesbygg

  Fra 1. juli 2010 blir energiattest obligatorisk for alle som skal leie ut yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha en gyldig energiattest, uavhengig av om bygget leies ut, selges eller benyttes på andre måter. Det er byggets eier som er ansvarlig for at energiattest oppnås innen fristens utløp.

  Les mer
 • På tide å bite i det sure dokumentavgiftseplet?

  Ved tinglysning av et eiendomserverv påløper det både tinglysningsgebyr og dokumentavgift. Plikten til å betale dokumentavgift utløses ved tingslysning av et dokument som overfører hjemmel til fast eiendom.

  Les mer
 • Reklamasjon

  En reklamasjon er en beskjed fra kreditor til debitor i et kontraktsforhold om at det har oppstått kontraktsbrudd. Norsk rett krever som hovedregel at kreditor gir slik beskjed for at han skal kunne gjøre kontraktsbrudd gjeldende mot debitor. En reklamasjon karakteriseres derfor som et rettsbevarende utsagn. Reklamasjonsreglene gjelder ikke for alle typer kontraktsbrudd. Hvilke kontraktsbrudd det må reklameres over beror på hva som er avtalt mellom partene og hva som evt. er regulert i lovgivning eller annen bakgrunnsrett.

  Les mer
 • Motregning av fordringer

  I visse tilfeller kan oppgjør av fordringer skje gjennom tvungen motregning. I dette ligger at en skyldner kan oppfylle sin forpliktelse ved å vise til et tilsvarende eller større pengekrav hun selv har mot samme fordringshaver, uavhengig av om fordringshaveren samtykker til slik motregning. For at man skal kunne foreta tvungen motregning må en visse vilkår være oppfylt, men er vilkårene oppfylt kan motregning være en effektiv oppgjørsform.

  Les mer
 • Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

  I norsk rett har vi et generelt prinsipp om lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Prinsippet er ulovfestet og gjelder i alle kontraktsforhold. De nærmere forpliktelser som prinsippet medfører, avhenger av ulike forhold som for eksempel kontraktsforholdet art og partenes forutsetninger. Prinsippet kan ha imidlertid ha vidtrekkende konsekvenser og man må være oppmerksom på at også man ved å inngå en kontrakt, påtar seg flere forpliktelser enn de som eksplisitt kommer til uttrykk i kontrakten.

  Les mer
 • Kontraktsbrudd

  Hva som representerer et kontraktsbrudd, beror på hva debitor er forpliktet til i det konkrete avtaleforhold. Dette beror igjen på hva som er avtalt mellom kontraktspartene, og noen ganger også på hva som følger av norsk lov. Kontraktsbrudd gir som regel kreditor rett til å iverksette visse sanksjoner eller rette ulike krav mot debitor. Eksempler på slike sanksjoner /misligholdsbeføyelser er avhjelp, prisavslag, heving og erstatning.

  Les mer

Søk