Villedende bruk av veiledere fra BE

Fylkesmannen i Rogaland stadfestet Stavanger kommunes pålegg om retting av dørbredder i et byggeprosjektet. Minst en dør til rom for varig opphold, og minst en dør til bad/toalett, ble pålagt en bredde på 90 cm. Fylkesmannen mente pålegget hadde hjemmel i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), heretter omtalt som TEK 1997.

Ombudsmannen kom i sak 2011/591  til at pålegget ikke hadde hjemmel i TEK 1997 og ba om at fylkesmannen behandlet saken på nytt. Det ble blant annet lagt vekt på at det av ordlyden i TEK 1997 ikke kunne utledes et konkret krav om dørbredde på 90 cm. Veiledningen til forskriften fra Statens bygningstekniske etat kunne heller ikke tas til inntekt for et absolutt krav om dørbredder på 90 cm, her var ordet ”bør” benyttet. Ombudsmannen uttalte at pålegg om retting kan være tyngende og kostnadskrevende for tiltakshavere, og at hjemmelsgrunnlaget i slike tilfeller i alle fall bør være klarere enn i den foreliggende situasjonen.

Saken er også et godt eksempel på at saksbehandlere i det offentlige må være varsom med å legge for stor vekt på formuleringer og eksempler i veiledere. Veiledere er ikke en formell rettskilde, og må også  tolkes med sideblikk mot legalitetsprinsippets klare påbud om at inngrep overfor borgerne må ha hjemmel i lov.