Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

Revisjonen oppdaterer veiledningen i henhold til gjeldende lovverk, kvalitetssikrer innholdet mot NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, og retter opp feil og misforståelser. Illustrasjoner og eksempler er også forbedret fra tidligere utgaver. Enkelte steder gir den nye utgaven mer utfyllende veiledning enn tidligere utgaver og har også med flere illustrasjoner. Veiledningen følger hovedsakelig samme inndeling som byggteknisk forskrift (TEK10). Kapittel 2 og 4 i ”Grad av utnytting” gir veiledning til TEK10 kapittel 5 og 6.

Et mål med veilederen er å skape en mer enhetlig forståelse og praktisering av reglene. Det er viktig at reglene om grad av utnytting og målereglene forstås og praktiseres likt i alle kommuner.

De viktigste endringene

Endringene innebærer blant annet presisering av fastsetting av gesimshøyde for tak med to tilnærmet flate takflater og møne- og gesimshøyde for takterrasser med åpent og transparent rekkverk. Avrundingsregler ved prosent bebygd areal for en tomt (%-BYA) er også presisert. I tillegg er forholdet mellom regelverket og eldre reguleringsplaner oppdatert.