All posts tagged plan- og bygningsloven

Høyesterett: Mislighold av ansvarsrett = erstatningsansvar

I en ny avgjørelse har Høyesterett fastslått man kan fremme sine mangelskrav mot foretak som har påtatt seg ansvaret for utførelse/kontroll overfor bygningsmyndighetene.

Forenklinger i SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Forenklingene i byggesaksforskriften (SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1.7.2015.

Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la torsdag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en […]

Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.

Miljøverndepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endring av plan- og bygningsloven. Ett av endringsforslagene går ut på at kommunen skal ha adgang til å sette gjennomføringsfristen for […]

Forenkling av byggereglene

Byggesaksprosessene skal effektiviseres, blant annet ved at det ikke lenger vil være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer og mindre tilbygg som er i samsvar med plan og regelverket ellers. Det skal nå […]

Mangler ved ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll?

Reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar i år, etter at innføringen hadde blitt utsatt flere ganger. Standard Norge har nå […]

Misbruk av kommunedelplaner

I det siste har jeg sett flere eksempler på at kommuner velger å benytte kommunedelplaner, i stedet for ordinære reguleringsplaner, når for eksempel infrastukturtiltak som veibygging eller utvidelse av flyplass […]