All posts tagged foreldelse

Reklamasjon og foreldelse – uavhengige regelsett

Krav kan tapes ved manglende eller for sen reklamasjon. Det er imidlertid like viktig å huske på et annet regelsett, foreldelsesbestemmelsene, som løper parallelt og uavhengig av reklamasjonsfristene.

Ny dom: Avdragsbetaling foreldes dag for dag

Høyesterett har lagt til grunn at avdragsbetaling i entrepriseforhold foreldes suksessivt etter hvert som retten til å kreve betaling oppstår. Høyesterett har avsagt en ny dom (12.11.2013) vedrørende foreldelse i […]

Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse

En forutsetning for at en mangel skal kunne gjøres gjeldende, er at det er reklamert tidsnok. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om man har reklamert innen […]