Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

Klagen fra Team G8+ gjelder flere påståtte brudd på anskaffelsesregelverket. For det første at Statsbygg har latt vinnerlaget, Team Urbis, være alene om informasjon som gav dem fordeler i konkurransen. For det andre mener klager at det har skjedd feil ved vurderingen av forslagene; jurymedlemmer var inhabile og vinnerforslaget ble ikke bedømt anonymt. Statsbygg har etter sin gjennomgang konkludert med at tildelingsbeslutningen er fattet fullt ut i overensstemmelse med anskaffelsesregelverket.

Konkurransen om arkitektoppdraget er gjennomført som en plan- og designkonkurranse etter del V i anskaffelsesforskriften. Formålet med en slik konkurranse er at oppdragsgiver kan få utarbeidet et planleggings- eller prosjekteringsarbeid, inkludert en design. Vinneren kåres av en jury.

Avvisningsgrunnlag?  

Klager mener at vinnerlaget burde vært avvist fra konkurransen fordi de hadde tilgang på informasjon som gav dem fordeler i konkurransen. NRK skriver at firmaene («Nordic») som senere skulle danne Team Urbis var med å lage reguleringsplanen for tomten, og at denne danner premissene for bebyggelse på tomten. Reguleringsplanen har mål for høyder og volumer på byggene, plassering av gater osv.

Dersom en deltaker i en konkurranse også har deltatt i forberedelsen til konkurransen, og dette har gitt en urimelig konkurransefordel som ikke kan avhjelpes, plikter oppdragsgiver å avvise leverandøren. Typiske avhjelpende tiltak er at de øvrige deltakerne i konkurransen får tilgang til samme informasjon som den som har deltatt i forberedelsene.

Team G8+ mener at Statsbygg ikke har delt all informasjon fra reguleringsplanprosessen med de øvrige deltakerne, og at dette har gitt en konkurransefordel for Team Urbis. Etter klagerens syn har dette ført til at deltakerne ikke konkurrerte på like premisser, og at konkurransegjennomføringen var i strid med det sentrale prinsippet om likebehandling i anskaffelsesretten, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5.

Statsbygg har avvist påstanden, og skriver i sitt svar at «all informasjon som er relevant for plan- og designkonkurransen, er gjort tilgjengelig for samtlige konkurransedeltakere», samt at Nordic som tidligere rådgiver ikke har kunnet påvirke konkurransen til fordel for Team Urbis.

Feil ved vurderingen

Klager mener også at Statsbygg har gjort flere feil ved bedømmelsen av forslagene, knyttet til juryen og anonymitet rundt forslagene.

Det følger av anskaffelsesforskriften § 31-4 at juryen i en designkonkurranse utelukkende skal bestå av personer som er uavhengige av deltakerne i konkurransen. Planer og prosjekter skal leveres anonymt, og anonymiteten skal bevares frem til beslutning foreligger. Det er disse vilkår som vil være sentrale i en vurdering av om Statsbygg har brutt regelverket i denne konkurransen.

NRK skriver at Team G8+ i klagen hevder at to av Statsbyggs tre jurymedlemmer var inhabile, at to av Statsbyggs jurymedlemmer hadde sett utkast til vinnerforslaget allerede i 2015, og at vinnerforslaget ikke ble bedømt anonymt. Bakgrunnen for påstanden er at to av Statsbyggs representanter i juryen også deltok i møter og «workshops» hvor reguleringsplanen ble utarbeidet, sammen med personer som senere var med i Team Urbis. Det hevdes også at Statsbyggs to jurymedlemmer må ha forstått hvilket forslag som kom fra Team Urbis, fordi dette inneholdt en såkalt «ikonbygg». Dette ikonbygget skal visstnok ha vært diskutert i de møtene hvor både deltakere fra Statsbygg og Team Urbis deltok.

Statsbygg avviser også disse påstandene. Statsbygg skriver at Urbis’ forslag var «utvilsomt anonymt formelt sett, og det var heller ikke mulig for juryen å avdekke deltakerens identitet kun på basis av løsningsforslagets utforming. Det følger uansett av praksis at muligheten for at juryen gjenkjenner deltakeren basert på særtrekk ved forslaget ikke er et anonymitetsbrudd». Vedørende jurysammensetningen er det Statsbyggs konklusjon at juryen fattet sine beslutninger «utelukkende basert på konkurransegrunnlaget og juryens mandat». Til slutt skriver Statsbygg at det ikke er holdepunkter for at det foreligger særlige bindinger mellom jurymedlemmer og Nordic/Urbis, og avviser påstanden om inhabilitet hos juryen. Statsbygg viser til at forutgående profesjonelt kjennskap til konkurransedeltakerne ikke medfører inhabilitet.

Veien videre

Team G8+ må nå vurdere om de skal ta saken videre eller akseptere nederlaget. Ettersom Statsbygg har meldt at de vil inngå kontrakt med Team Urbis etter utløp av karensperioden 7. november, må klager før dette begjære midlertidig forføyning for å stoppe kontraktinngåelsen. Får klager medhold i en slik begjæring, må det ventes at påfølgende rettslig behandling av saken vil føre til store forsinkelser for byggingen av regjeringskvartalet. Alternativt kan saken bringes inn for KOFA, og behandles som en prioritert sak (2 måneders behandlingstid) dersom Statsbygg frivillig utsetter kontraktsinngåelse til KOFA har avgjort saken.

 

Hele svaret fra Statsbygg kan leses her:

 

http://www.statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2017/RKVklage/