Sprakefjell ga Mika 5,4 millioner i erstatning

Støylsnestunnelen i Jølster ble åpnet i 2009. Etter overtagelsen har entreprenøren Mika AS og Statens vegvesen kranglet om sluttoppgjøret.

Mika AS møtte raskt på dårlige fjellforhold. Arbeidet ble av denne grunn langt mer omfattende enn det entreprenøren hadde forutsatt på bakgrunn av opplysningene i konkurransegrunnlaget.

Mika AS fremmet krav om 27 millioner kroner eks mva for merarbeidet og merkostnadene de dårlige fjellforholdene medførte. Dette kravet innbefattet også krav om tilbakebetaling av 4,4 millioner kroner som byggherren holdt tilbake under henvisning til sen sluttdokumentasjon, og nær åtte millioner kroner knyttet til merarbeid med rasvoller.

Sakens hovedtema var hvorvidt konkurransegrunnlaget var mangelfult. Dette spørsmålet ga retten Mika AS medhold i. Retten vurderte det slik at Mika AS ikke hadde grunnlag for å forutse at fjellet var så dårlig som det viste seg å være.

Statens vegvesen fikk på sin side medhold i at de kunne holde tilbake dagmulkten knyttet til forsinket overlevering av ferdigdokumentasjon.

Retten utmålte en langt lavere erstatning enn det Mika AS hadde fremmet krav om. Retten fant det ikke bevist at alt merarbeidet og merkostnadene var relatert til sprakefjellet. Erstatningen ble etter dette utmålt til 5,4 millioner kroner.

I og med at begge partene fikk medhold av betydning i saken måtte partene dekke sine egne saksomkostninger.