,

Slik finner du frem i de nye HMS forskriftene!

Fra 1. januar 2013 reduseres 47 forskrifter til arbeidsmiljøloven til seks. Formålet med endringen er at det skal bli enklere å få oversikt over de krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) som er aktuelle for din virksomhet, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS.

Kravene er i all hovedsak de samme som før, men før var de spredt i flere forskrifter. Nå er kravene samlet og satt i en sammenheng.

 

Seks nye forskrifter

Fire av de nye forskriftene setter krav til helse, miljø og sikkerhet:

  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser (arbeidsplassforskriften)
  • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
  • Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier

En forskrift retter seg mot produsenter, importører, forhandlere, utleier med mer.

  • Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)

Den sjette forskriften inneholder ikke direkte HMS-krav, men kan berøre noen virksomheter gjennom fastsatte gebyrer, vilkår med mer

  • Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)

De seks nye forskriftene har en systematikk som følger virksomheten fra planlegging av en aktivitet og mens aktiviteten pågår. Først må virksomheten sette seg inn i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Deretter må virksomheten følge opp krav om utforming av arbeidsplassen i arbeidsplassforskriften, for så å måtte følge krav om sikker gjennomføring av arbeidet i forskrift om utførelse av arbeidet. Virksomheten skal også overholde grenseverdier og tiltaksverdier i forskrift om tiltaks og grenseverdier.

 

Videreførte forskrifter

De HMS forskriftene som også håndheves av andre myndigheter enn Arbeidstilsynet, videreføres som egne forskrifter. Dette gjelder for eksempel:

  • Internkontrollforskriften
  • Byggherreforskriften
  • Maskinforskriften
  • Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr

Også forskrifter som regulerer andre forhold er beholdt som egne forskrifter. Det vil for eksempel gjelde forskriftene om hjemmearbeid, arbeidsreglement og tvisteløsningsnemd.

Alle forskriftene er tilgjengelige på www.lovdata.no.