,

Skjerpet håndhevelse av anskaffelsesreglene – lovforslaget er nå lagt frem

Regjereringen la fredag frem forslag til skjerpede regler for håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Gjennom de nye reglene får leverandørene vesentlig sterkere skyts mot oppdragsgiverne, og det blir lettere for leverandørene å sikre sine rettigheter. Et av hovedformålene med de nye reglene er å hindre at offentlige oppdragsgivere foretar ulovlige direkteanskaffelser.

Lovforslaget som nå er lagt frem skal sikre gjennomføring av EUs håndhevingsdirektiv og bygger på utredningen NOU 2010:2 Håndhevelse som ble lagt frem våren 2010.

Virkningsløshet

Regjeringen går inn for at den nye sanksjonen, ”uten virkning», skal innføres for varer, prioriterte tjenester og bygge- og anleggsarbeider over EØS-terskelverdiene. Regjeringen overlater til domstolen å beslutte om en kontrakt skal kjennes uten virkning fra tidspunktet for kontraktsinngåelse eller bare for fremtidig kontraktsoppfyllelse.

Alternative sanksjoner

Det åpnes også for at de alternative sanksjonene overtredelsesgebyr og avkorting av kontraktens levetid kan komme i stedet for eller i tillegg til virkningsløshet. Gebyr og avkortning kan også kombineres.

Anskaffelser under EØS-terskelverdiene

For anskaffelser under EØS-terskelverdiene og for anskaffelser av uprioriterte tjenester innføres ikke sanksjonen virkningsløshet. For disse anskaffelsene er det åpnet for at regelbrudd kan føre til avkortet løpetid og/eller overtredelsesgebyr.

KOFAs rolle i det nye regimet

KOFAs adgang til å ilegge overtredelsesgebyr videreføres ikke. KOFA går dermed tilbake til å bli et rådgivende tvisteløsningsorgan.

Andre endringer

Regjeringen foreslår egne og kortere søksmålsfrister enn det som gjelder for andre typer søksmål. Det er også foreslått endringer i begrunnelsesreglene. I NOU 2010:2 redegjorde lovutvalget for uheldige sider ved at den nye offentlighetsloven gir rett til innsyn i tilbud etter at tildeling er meddelt. Regjeringen har drøftet disse utfordringene i forbindelse med det nye lovforslaget, men er ikke enig med lovutvalget i at offentlighetsloven bør endres.

Lovforslaget kan leses her .