Retting av feile priser i tilbud – offentlige anbudskonkurranser

17 Nov 2017

Fra årsskifte kom det ny hjemmel for retting av feil i tilbud i anskaffelsesforskriften § 23-5 for anskaffelser over EØS-terskelverdi. Etter de tidligere regler fremgikk det egne regler for retting av åpenbare feil i tilbudene. Disse reglene ble ikke videreført i egne regler i ny forskrift, men ifølge forarbeidene og veilederen til ny § 23-5 om ettersending og avklaringer av opplysninger og dokumentasjon, er det klart at reglene er videreført på samme vilkår, selv om de ikke kommer uttrykkelig frem i ordlyden. Også etter de nye reglene er det derfor anledning til å foreta retting av «åpenbare feil» i tilbudene, dersom det er «utvilsomt» hvordan disse skal rettes slik også etter de gamle reglene.

I en sak tildelte oppdragsgiver oppdraget til tilbyder A etter å ha rettet prisen på denne tilbyders tilbud. Tilbyder A hadde i utgangspunktet nestlaveste pris, men etter rettingen fikk han den laveste prisen. Oppdragsgiver hadde vurdert tilbyder As tilbud slik at det forelå en åpenbar feil ved oppgivelse av en av kontraktens delpriser. Oppdragsgiver tok deretter kontakt med tilbyder A og ga uttrykk for at man anså prisingen av delprisen som en åpenbar feil, og ga også i denne forbindelse opplysninger om de øvrige tilbyderes delpris. Totalprisen for alle tilbyderne var på dette tidspunkt kjent for alle tilbyderne gjennom utsendt åpningsprotokoll.

Tilbyder A sendte etter oppdragsgivers henvendelse, e-post med «riktig» pris til oppdragsgiver, som medførte at tilbyder derved fikk laveste totalpris. Prisen som ble oppgitt var helt ulik den pris som var «åpenbar feil», og det var således ikke tale om en taste- eller summeringsfeil.

Saken ble påklaget av vår klient under henvisning til § 23-5, og oppdragsgiver endret rettingen etter klagen tilbake til opprinnelig pris i tilbudet til tilbyder A. Vår klient sto da med det laveste tilbudet og ble tildelt kontrakten.

Ut i fra vilkårene hadde det vært tilstrekkelig med en enkelt skriftlig henvendelse fra oppdragsgiver med spørsmål om prisen var riktig eller om denne var feil. Dersom man fikk bekreftet at denne var feil, skal oppdragsgiver selv foreta rettingen uten hjelp fra tilbyder fordi det bare kan rettes dersom det er «utvilsomt» hvordan feilen skal rettes. Etter de nye reglene har oppdragsgiver anledning til å kontakte tilbyder i et slikt tilfelle, men oppdragsgiver må vise varsomhet i sin korrespondanse med tilbyder om dette. Det er videre viktig å huske på at for at noe skal være «utvilsomt» hvordan det skal rettes, må det i utgangspunktet foreligge holdepunkter i selve tilbudet for å fastslå den pris det skal rettes til, dvs det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å kontakte tilbyder.

Om forfatteren

Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm Kjersti Holum Karlstrøm er partner og advokat ved SANDS' kontor i Tromsø. Karlstrøm har omfattende og bred erfaring som advokat, dommer, og stipendiat/amanuensis ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø. Karlstrøm har gjennom sitt arbeid som dommer og advokat bred erfaring med tvisteløsning og prosess innenfor privat og offentlig rett fra særdomstol, tingrett og lagmannsrett. Karlstrøm har hovedsakelig oppdrag innen det forretningsjuridiske området med hovedvekt på kontraktsrett og entreprise, samt en betydelig andel prosedyre for domstolen. Ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø har Karlstrøm undervist, sensurert og forelest innenfor en rekke fagfelt og på alle avdelinger av jusstudiet ved fakultetet. Særlig innen rettsområdene kontraktsrett, EU/ EØS rett, tingsrett og juridisk metode. Karlstrøm er fast bostyrer ved Nord-Troms tingrett, og varadommer i Utmarksdomstolen for Finnmark.