, ,

Retting av feile priser i tilbud – offentlige anbudskonkurranser

I en sak tildelte oppdragsgiver oppdraget til tilbyder A etter å ha rettet prisen på denne tilbyders tilbud. Tilbyder A hadde i utgangspunktet nestlaveste pris, men etter rettingen fikk han den laveste prisen. Oppdragsgiver hadde vurdert tilbyder As tilbud slik at det forelå en åpenbar feil ved oppgivelse av en av kontraktens delpriser. Oppdragsgiver tok deretter kontakt med tilbyder A og ga uttrykk for at man anså prisingen av delprisen som en åpenbar feil, og ga også i denne forbindelse opplysninger om de øvrige tilbyderes delpris. Totalprisen for alle tilbyderne var på dette tidspunkt kjent for alle tilbyderne gjennom utsendt åpningsprotokoll.

Tilbyder A sendte etter oppdragsgivers henvendelse, e-post med «riktig» pris til oppdragsgiver, som medførte at tilbyder derved fikk laveste totalpris. Prisen som ble oppgitt var helt ulik den pris som var «åpenbar feil», og det var således ikke tale om en taste- eller summeringsfeil.

Saken ble påklaget av vår klient under henvisning til § 23-5, og oppdragsgiver endret rettingen etter klagen tilbake til opprinnelig pris i tilbudet til tilbyder A. Vår klient sto da med det laveste tilbudet og ble tildelt kontrakten.

Ut i fra vilkårene hadde det vært tilstrekkelig med en enkelt skriftlig henvendelse fra oppdragsgiver med spørsmål om prisen var riktig eller om denne var feil. Dersom man fikk bekreftet at denne var feil, skal oppdragsgiver selv foreta rettingen uten hjelp fra tilbyder fordi det bare kan rettes dersom det er «utvilsomt» hvordan feilen skal rettes. Etter de nye reglene har oppdragsgiver anledning til å kontakte tilbyder i et slikt tilfelle, men oppdragsgiver må vise varsomhet i sin korrespondanse med tilbyder om dette. Det er videre viktig å huske på at for at noe skal være «utvilsomt» hvordan det skal rettes, må det i utgangspunktet foreligge holdepunkter i selve tilbudet for å fastslå den pris det skal rettes til, dvs det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å kontakte tilbyder.