Nye standarder for totalentreprise

05 Aug 2011

De nye standardkontraktene for totalentreprise og totalunderentreprise, NS 8407 og NS 8417, trådte i kraft 1. juli 2011. NS 8407 og NS 8417 erstatter NS 3431 og NS 3406, og […]

De nye standardkontraktene for totalentreprise og totalunderentreprise, NS 8407 og NS 8417, trådte i kraft 1. juli 2011. NS 8407 og NS 8417 erstatter NS 3431 og NS 3406, og har en rekke nye og endrede bestemmelser.

Steenstrup Stordrange kan over hele landet tilby skreddersydde kurs om standardene til din bedrift og bransje. Kontakt oss på entreprise@steenstrup.no for bestilling og nærmere informasjon.

Følg også med på byggejuss.no for innlegg og artikler om de nye standardene.

Om forfatteren

7 Comments

 1. Hva mener dere om Statsbyggs spesielle bestemmelser til NS 8407?

 2. Det følger av forordet til NS 8407 at standarden er utarbeidet og enstemmig vedtatt av en komité hvor Statsbygg var representert. Man må da kunne forvente at Statsbygg forholder seg lojalt til standarden, noe de også selv har gitt uttrykk for at de vil tilstrebe.

  Jeg har ikke foretatt noen grundig gjennomgang av Statsbyggs særbestemmelser for NS 8407. Etter en rask gjennomlesning synes de fleste bestemmelsene å være forankret i bestemmelser i standarden som åpner for avvik. Noen bestemmelser kan imidlertid fremstå som uklare. For eksempel brukes begrepet ”rekvisisjon” i Totalentrepriseboka pkt. 6, uten at det er tydeliggjort om dette er noe annet enn en endringsordre ihht. NS 8407 pkt. 31.3. Det er også litt uklart hvordan Totalentrepriseboka pkt. 4 første ledd skal forstås ved delte entrepriser – skal grunnentreprenøren holde sine arbeider forsikret helt til prosjektet i sin helhet er overlevert byggherren? Videre kan det synes som om Statsbygg kontraktsfester en utvidet innsynsrett i Totalentrepriseboka pkt. 13.1 i forhold til retten til kontroll etter NS 8407 pkt. 20.2. Jeg er også litt i stuss over systemet det legges opp til i Totalentrepriseboka pkt. 19, hvor overlevering av dokumentasjon er knyttet til prøvedriftsperioden (før overtakelse) i stedet for overtakelse – er dette praktisk mulig for totalentreprenøren?

  Hvis du har andre kommentarer må du gjerne legge inn en kommentar, så kan vi se om andre vil henge seg på diskusjonen.

 3. Jeg kan ikke huske tidligere å ha sett at en byggherre har økt adgangen til å gi endringsordre fra 15 % til 25 % netto tillegg til KS, jfr NS 8407 pkt 17.1 med Statsbyggs spesielle bestemmelser. Har dere ?

 4. Jeg går ut ifra at du sikter til 15 % regelen i NS 8407 pkt. 31.1 tredje ledd. Den tilsvarende bestemmelsen finnes i NS 3431 pkt. 33.1 andre ledd.

  Jeg mener å ha sett kontrakter hvor byggherrens rett til å pålegge endringer er utvidet. I prosjekter som settes i gang uten tydelige rammer, og hvor byggherren ønsker større spillerom for å gripe inn i totalentreprenørens valgfrihet, kan det etter mitt syn være behov for en slik økning. Det spesielle med at økningen er tatt inn i Statsbyggs spesielle bestemmelser, er at det legges opp til at den skal gjelde generelt for alle prosjekter.

  NS 8407 åpner for avvik på dette punkt, så det er vel i utgangspunktet ikke noe galt med bestemmelsen. Men det hadde vært interessant å få Statsbyggs kommentarer på hvorfor de anser det nødvendig med en slik generell økning for alle prosjekter.

 5. Trondheim kommune har lagt seg på samme linje som Statsbygg her. Byggherrene i komiteen hadde den oppfatning at netto endringer ut over 15% ikke er uvanlig, spesielt ikke ved ombyggings- eller rehabiliteringsprosjekter. Er grense på 25% vil være mer dekkende. Bestemmelsen kommer nok enda mer til sin rett i en utførelsesentreprise. Husker at Statsbygg tidlig i komitéarbeidet flagget at dette var et punkt hvor de generelt ville angi en annen grense, som jo standarden også åpner for.

 6. Harald Fosse says:

  oppjusteringen fra 15 til 25 prosent er ikke ny i Totalentrepriseboka. Den er tidligere kjent fra Blåboka. En prosentuell begrensning av byggherrens endringskompetanse er ganske spesiell, og kan vel regnes som “typisk norsk”. poenget med bestemmelsen er å regulere en bestemt forutsetningssvikt for entreprenørens priser og forpliktelser, nemlig omfanget av arbeidet. Dette er selvsagt relevant, men med en prosentvis reuglering kan det hevdes at bestemmelsen vil slå inn ganske vilkårlig og ikke alltid like treffsikkert ut fra en mer forutsetningsbasert tilnærming. For alle praktiske formål, synes prosentgrensen først og fremst å ha betydnbing ved at entreprenøren ikke lenger er bundet av kontraktens priser. I totalentrepriser vil det bare unntaksvis forekomme enhetspriser, hvoretter økningen av grensen fra 15 til 25 prosent neppe får den store, praktiske betydning, i denne sammenheng.

 7. Noen som kjenner til om det blir arbeidet med å få til en forenklet standard for totalentrepriser ?