• Vær nøye med å følge strukturen i konkurransegrunnlaget ved utformingen av et tilbud.
,

Nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll

Den nye plan- og bygningslovens kap. 24 inneholder regler om krav til uavhengig kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak. Begrepet egenkontroll som selvstendig kontrollform oppheves, og inngår i stedet som krav til ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførendes system til kvalitetssikring og -styring. I dette ligger en plikt om å sikre og dokumentere at plan- og bygningsslovens vilkår er oppfylt for det enkelte tiltak.

Ved kongelig resolusjon av 29. april i år ble imidlertid ikrafttredelsen av den nye ordningen med obligatorisk uavhengig kontroll utsatt til 1. juli 2012. Merk likevel at kravene til kvalitetssikring/-styring gjelder. Kommunene har dessuten mulighet til å kreve uavhengig kontroll etter en konkret vurdering.

Uavhengig kontroll skal foretas av egne kontrollforetak. Kommunal- og regionaldepartementet har signalisert at det trengs mer tid for å få på plass et tilstrekkelig antall slike foretak. Dessuten har både byggenæringen og kommunene gitt uttrykk for at de trenger tid for å sette seg inn i det nye regelverket før det trer i kraft.

Hvilke praktiske konsekvenser vil det nye kontrollregimet få for byggenæringen? Vil de nye reglene bidra til å redusere antall byggfeil – for eksempel vann- og fuktskader?