, , ,

Nye kontrakter for håndverkertjenester – konfliktskapende ?

Standard Norge har nå to nye kontraktsutkast for håndverkertjenester liggende ute til høring (Byggblankett 3501 og 3502). Høringsfristen er 1. oktober 2012.  

Størst spenning knytter det seg nok til Byggblankett 3501.

For arbeider hvor avtalt vederlag er 2 G (kr. 164.244,-) eller mer, foreslås det nå innført en regel om at forbruker skal kunne nekte overtakelse dersom det foreligger en mangel som ikke er ”uvesentlig”. Dette er en rett som ikke følger av håndverkertjenesteloven samtidig som formuleringen er en annen enn den som følger av bustadoppføringslovens bestemmelser. Etter denne loven har forbruker rett til å nekte overtakelse dersom det foreligger en ”rimelig grunn”.

Spørsmålet er så om det er noen forskjell mellom de to begrepene «ikke uvesentlig» og «rimelig grunn». Selv om begrepet «rimelig grunn» må avklares konkret finner man veiledning i de profesjonelle standardkontraktene. Der er nektelsesgrunnen at mangelen må være av en slik karakter at den forutsatte bruk av kontraktsarbeidet hindres.

En naturlig språklig forståelse av forslaget om at mangelen ikke må være «uvesentlig» går etter vår oppfatning lenger enn dette. La oss tenke følgende eksempel : Alle fronter i et nytt kostbart kjøkken må skiftes pga produksjonsfeil. En slik feil vil, etter vårt skjønn, være en «ikke uvesentlig mangel». Men, den vil normalt ikke gi forbruker rett til å nekte overtakelse. Kjøkkenet kan benyttes frem til man får nye fronter, og arbeidet med å utbedre kan antagelig gjøres i løpet av en virkedag (mens husstanden er på jobb eller liknende).

Tilsvarende ved full rehabilitering av et bad. Selv om det  foreligger en feillevering av servant, dusjgarnityr, badekar el.l. vil badet kunne benyttes som forutsatt og frem til utskifting av utstyret kan skje. Mangelen vil derimot ikke kunne sies å være «uvesentlig» og følgelig åpner Byggblankett 3501 opp for at forbruker kan nekte overtakelse av hele badet.

Etter vårt skjønn åpner derfor forslaget om forbrukerens rett til å nekte overtakelse fordi mangelen er «ikke uvesentlig» opp for en rekke unødige konflikter.