,

Nye håndverkerkontrakter

Standard Norge har fastsatt to nye kontrakter til håndverkertjenesteloven. De nye kontraktene er en totalrevisjon av håndverkerkontraktene, som har betegnelsene Byggblankett 3501 og 3502.

Dette skriver Jørgen Birkeland, Standard Norge, i et innlegg på portalen Gyldendal Rettsdata. De opprinnelige kontraktene har eksistert siden 2001, uten å ha vært oppdatert siden den gang. Etter flere henvendelser fra bransjen tok Standard Norge i 2009 initiativet til å revidere kontraktene, og nedsatte derfor en komité til å se nærmere på kontraktene. På denne bakgrunn har komitéen utarbeidet følgende standardkontrakter:

«Byggblankett 3501 Håndverkertjenesteloven – Kontrakt om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag 2 G eller mer»
«Byggblankett 3502 Håndverkertjenesteloven – Kontrakt om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag mindre enn 2 G»

Hvilken kontrakt du skal velge avhenger altså om avtalt vederlag for arbeidet overstiger 2 G. Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør fra 1. mai 2013 kr 85 245, og 2 G utgjør således kr 170 490. Komiteen har også utarbeidet en kort veiledningstekst til både Byggblankett 3501 og 3502. Birkeland skriver at denne veiledningen alltid skal følge med når man tar en utskrift av en av blankettene.

Byggblankett 3501

Den anbefalte kontrakten for arbeider der vederlaget er på mer enn 2 G er Byggblankett 3501. Denne kontrakten regulerer alle de sentrale forholdene som partene bør avtale i en kontrakt som har et vederlag over 2 G.

I den nye utgaven av Byggblankett 3501 er det gjort betydelige endringer i kontrakten. For at kontrakten skal være bedre tilpasset til større oppussingsarbeider er det blant annet tatt nye eller endrede bestemmelser om forbehold, vederlag, indeksregulering, tidsfrister, forsinkelse og overtakelsesforretning.

Vi har tidligere skrevet om de nye kontraktene når disse ble lagt ut til høring, og da særlig begrepsbruken i Byggblankett 3501. Dette har komitéen dessverre ikke rettet opp i. Poenget er at det er innført en regel om at forbruker skal kunne nekte overtakelse dersom det foreligger en mangel som ikke er «uvesentlig». Dette er en rett som ikke følger av håndverkertjenesteloven, samtidig som formuleringen er en annen enn den som følger av bustadoppføringslovens bestemmelser. Etter denne loven har forbruker rett til å nekte overtakelse dersom det foreligger en «rimelig grunn». Etter vår oppfatning innebærer terminologien faktisk en forskjell som kan få betydning i praksis. Les mer om dette i vårt innlegg «Nye kontrakter for håndverkertjenester – konfliktskapende?».

Byggblankett 3502

Kontrakten med betegnelsen Byggblankett 3502 er ment for arbeider hvor vederlaget er mindre enn 2 G. Denne grensen er kun veiledende, og partene må selv velge hvilken kontrakt de vil bruke i det enkelte tilfellet.

Begrunnelsen for at komiteen også ved revisjonen har utarbeidet en forenklet kontrakt er at det for de mindre arbeidene ikke er like stort behov for omfattende og detaljerte kontraktsbestemmelser. Samtidig vil det være behov for å regulere enkelte vesentlige forhold.

Kontraktene er gratis tilgjengelige via www.standard.no.