,

Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll.

Forslaget foranlediges av at innføringen av reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, trådte i kraft 1. januar i år. En komité oppnevnt av Standard Norge, har diskutert seg frem til det foreliggende forslag. Komitéen har vært ledet av professor dr. juris Knut Kaasen fra Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo, og sammensatt for øvrig av representanter fra næringen.

Forslagets innhold:

I arbeidet med kontrakten har komitéen tatt utgangspunkt i NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert over medgått tid. For et mest mulig brukervennlig resultat valgte komitéen å utarbeide en ny standard, NS 8404. Mange av bestemmelsene er likevel identiske eller tilnærmet identiske med bestemmelser i NS 8402. Komitéen har også utarbeidet Byggeblankett 8404 Formular for kontrakt om uavhengig kontroll til bruk sammen med NS 8404. Blanketten er en oppdatering av den tilsvarende blanketten til NS 8402.

Nedenfor følger en gjennomgang av nye eller endrede bestemmelser i høringsforslaget til kontrakten:

  • Innføring av protokoll: komitéen har valgt å innføre en protokoll til standarden etter mønster av den tilsvarende protokollen i NS 8407. Komitéen ønsket innføringen av protokoll som et middel for å skape lojalitet til å bruke standarden uendret. Protokollen inneholder også en angivelse av virkeområdet for standarden, som tidligere har vært plassert i punkt 1 i standardene.
  • Det er lagt inn nye bestemmelser i høringsforslagets punkt 5 om kontrollørens plikter. Endringene gjelder bestemmelsen om skifte av tilbudt personell, hvor oppdragsiveren er avskåret fra å nekte utskifting dersom det ikke foreligger saklig grunn. Det er også tatt inn regler om gruppekontrakter i punkt 5.4 og 5.5, som er hentet fra NS 8401.
  • I punkt 6 er det foreslått endringer som innebærer at man regulerer konsekvensene av lov eller forskriftsendringer etter kontraktsinngåelsen. Tilsvarende for enkeltvedtak som innbærer at oppdraget får endret omfang.
  • Høringsforslaget inneholder nye bestemmelser om fristforlengelse som er tilnærmet identiske med bestemmelsene i NS 8401. Tilsvarende gjelder nye bestemmelser om forsering.
  • Punkt 8 i høringsforslaget regulerer endringer. Bestemmelsene er hentet fra NS 8401 punkt 10. Til dette er det gjort en tilføyelse om at statlige og kommunale byggherrer mv. ikke stiller sikkerhet.
  • Høringsforslaget inneholder bestemmelser om forsinkelse, erstatning og dagmulkt som i hovedsak er identiske med NS 8402 punkt 9.
  • Reguleringen av kontrollørfeil er tilnærmet lik som i NS 8402, med et viktig unntak i at det er lagt opp til at oppdragsgiveren må gå på andre av sine oppdragstakere, eller deres medhjelpere, før han retter krav mot kontrolløren.
  • Når det gjelder oppdragsgivers medvirkning i punkt 11 er det gjort noen endringer i bestemmelsene om grunnlagsmateriale og beslutninger.
  • Punkt 13 er i utgangspunktet identisk med det i NS 8402, med den endring at bokstav b er strøket.
  • Det er i punkt 14.5.2 tredje ledd presisert at statlige og kommunale byggherrer mv. ikke stiller sikkerhet.

Høringsutkastet finner du her.