,

Ny dom om kravet til saklig grunn for avlysning av konkurranse

I en ny dom fra Eidsivating lagmannsrett er det slått fast at en feil fra en offentlig oppdragsgivers side bare vil være grunn til avlysning av konkurransen dersom det er sannsynliggjort at feilen, som en nærliggende mulighet, kan ha hatt betydning konkurransens utfall.

 I anskaffelsesforskriftens § 22-1 første ledd fremgår det at en oppdragsgiver kan avlyse en konkurranse med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn. I den nye dommen (LE-2011-40623 ) drøftes det hva som skal til for at det skal anses å foreligger saklig grunn for avlysning. Partene i saken var HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice) og Air Liquide AS.

I dommen ble det innledningsvis slått fast at det ikke er tvilsomt at en feil i et konkurransegrunnlag kan utgjøre saklig grunn for avlysning, dersom feilen er av en slik karakter at den kan ha ført til brudd på det grunnleggende kravet om likebehandling. En feil som ikke har hatt en slik virkning vil ikke nødvendigvis kunne danne grunnlag for avlysning. I den aktuelle saken var det snakk om en formelfeil som etter rettens vurdering kunne ha hatt betydning for utformingen av klagerens tilbud. I og med at feilen ble ansett å ha kunnnet påvirke tilbudet, var det snakk om en feil som var egnet til å kunne påvirke utfallet av konkurransen.

Sannsynliggjøring
Domstolen foretok en grundig drøftelse av om det også er et krav at saksøkeren må sannsynliggjøre at feilen faktisk hadde påvirket utformingen av tilbudet. I denne drøftelsen fremhevet retten at man må legge vekt på lovens hovedformål om effektiv ressursbruk. Domstolen konkluderte med at en avlysning av en konkurranse uten påvisning av mulig årsakssammenheng, vil være i strid med lovens hovedformål. Når det gjelder hvor strengt kravet om sannsynliggjøring skal være, uttalte lagmannsretten under tvil at det vil være tilstrekkelig at det foreligger en nærliggende faktisk mulighet for at feilen kan ha hatt betydning. Dersom det er en slik nærliggende faktiske mulighet, vil feilen utgjøre saklig grunn for avlysning.

Den konkrete saken
Etter at retten hadde slått fast de rettslige utgangspunkter ble det vurdert om Air Liquide AS hadde påvist, som en nærliggende mulighet, at formelfeilen hadde påvirket tilbudet, altså om prisen ville vært lavere dersom det ikke hadde vært for formelfeilen i prisskjemaet.. Ved vurderingen la retten vekt på salgssjefens forklaring om at selskapet hadde tatt utgangspunkt i totalprisen, istedet for enhetsprisene, da tilbudet ble utarbeidet. Formelfeilen som ga feil totalpris hadde derfor hatt betydning for innholdet i tilbudet.