,

Nå blir det enklere og billigere å drive næringsvirksomhet i aksjeselskaps form

I går ble endringer i aksjeloven vedrørende blant annet minstekrav til aksjekapital banket igjennom i Stortinget, med virkning fra 01.01.2012. Endringsloven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De endringene som ble vedtatt nå innebærer bl.a.;

  • Kravet til minste aksjekapital senkes fra 100 000 kroner til 30 000 kroner
  • Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet.
  • Også finansinstitusjoner – ikke bare revisorer – kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen.

Sammen med endringen som vedtatt i mai i år om adgangen til å velge bort revisjon, gjør gårsdagens vedtak det enklere og mindre kostnadskrevende å drive næringsvirksomhet i aksjeselskaps form.

 Se link til Justisdepartementets sider her.

Endringene innebærer også at det i allerede stiftede aksjeselskaper kan avholdes generalforsamlinger og besluttes kapitalnedsettelser, slik at likviditet kan frigjøres for aksjonærene – selvsagt forutsatt at de alminnelige krav til forsvarlig egenkapital i asl. § 3-4 er oppfylt. Dette vil særlig være aktuelt for privatpersoner som har etablert et holdingselskap for sitt eierskap i andre aksjeselskaper for å kunne selge aksjene uten gevinstbeskatning etter fritaksmodellen.