, ,

Nå blir det enklere å bygge

Regjeringen la forrige fredag frem bygningsmeldingen. Her åpnes det for at en del tiltak på egen eiendom fritas fra søknadsplikt. Det skal bli enklere saksbehandling knyttet til bygging av garasje, tilbygg og uthus.

I dag er det i mange kommuner lang ventetid for å få behandlet byggesøknaden. En stor andel av sakene omhandler nettopp mindre tiltak på egen eiendom. Ved å frita slike tiltak for søknadsplikt, frigis kapasitet i byråkratiet som forhåpentligvis vil bidra til kortere saksbehandlingstid for utbyggere. I følge departementets egne beregninger vil forslaget redusere byråkratiet i kommunene med 30 %.

Regler om uteareal, byggehøyder, avstand til nabogrense mv. vil fortsatt gjelde selv om tiltaket ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens regler. Det er ikke endelig fastsatt når regelendringen vil tre i kraft.

Link til bygningsmeldingen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-28-20112012.html?id=685179