,

Merverdiavgift – etter avgiftsfritaket for arbeid på offentlig vei

I statsbudsjettet som ble fremlagt i dag varsler Finansdepartementet at det tas sikte på å oppheve bestemmelsene om fritak for merverdiavgift for arbeid på offentlig vei. Endringen vil trolig bli gjort gjeldende med virkning fra og med 2013.

Det er i budsjettet opplyst at Finansdepartementet vil se nærmere på behovet for tilpasninger i forbindelse med en opphevelse av avgiftsfritaket. Selv om det derfor foreløpig er for tidlig å si noe om hvilken betydning en oppheving av avgiftsfritaket faktisk vil ha kan det være grunn til å allerede nå ta hensyn til muligheten for at avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-7 vil bli opphevet.

Private utbyggere har rett til å benytte reglene om avgiftsfritak for arbeid på offentlig vei. Forutsetningen for dette er at det foreligger et bindende vedtak fra kommunen, eventuelt fylkeskommunen, om at veien er tatt opp eller skal tas opp som offentlig vei. Fritaket er ikke bare aktuelt i forbindelse med bygging av ny vei, også arbeid i tilknytning til allerede eksisterende veier – omlegging av kryss, bygging av gang og sykkelveier, bygging av fotgjengerundergang o.s.v. – er omfattet av fritaket. Ved utbygging av et tomteområde unngår utbygger dermed at merverdiavgift på veiarbeidene ligger igjen som en endelig kostnad for prosjektet.

At fritaket oppheves betyr at utbygger må betale merverdiavgift på arbeidene. Utbygger kan ikke på egenhånd unngå denne kostnaden. For eventuelt å unngå kostnaden er utbygger avhengig av et samarbeid med kommunen slik at kommunen står som byggherre for arbeidene og at kostnadene dekkes gjennom et anleggsbidrag fra utbygger. På denne måten kan kommunen kreve kompensasjon for merverdiavgift på arbeidene og anleggsbidraget fra utbygger må derfor bare dekke nettokostnaden ved arbeidene.

Bruk av anleggsbidrag og at kommunen skal stå som byggherre reiser imidlertid enkelte særskilte problemstillinger, blant annet i forhold til bestemmelsene om offentlige anskaffelser. Mens offentlig overtakelse av vei kan besluttes etter at veien er ferdig utbygd må vedtak om bruk av anleggsbidrag og at kommunen/fylkeskommunen skal være byggherre derfor treffes i god tid før utbyggingen starter.

For utbyggingsprosjekt som innebærer at det etter 1. januar 2013 vil bli utført arbeid på offentlig vei bør utbygger derfor allerede nå ta opp spørsmålet om kommunen kan stå som byggherre for denne del av prosjektet.

Skrevet av gjesteblogger: Erik Holgersen