KOFA-gebyret tidobles fra 1. juli 2012

Regjeringen har lagt frem forslag om økning av gebyret for å få en klage behandlet i KOFA. I dag er gebyret 860 kroner. Regjeringens forslag innebærer en økning til 8000 kroner. Den nye satsen skal gjelde for alle klager som innkommer etter 1. juli 2012. Det er også foreslått at det skal innføres et gebyr stort 1000 kroner for å få behandlet en klage som gjelder påstått ulovlig direktekjøp.

Regjeringens forslag til nye klagegebyrsatser fremlegges for Stortinget i Prop. 111 S (2011-2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 (revidert statsbudsjett). Det er ventet at de økte klagegebyrer vil føre til en viss reduksjon i antall saker. Det er fra Regjeringens side uttalt at man med endringene ønsker å oppnå bedre begrunnede klager, færre avviste klager og raskere saksbehandling.